Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHEM
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBK
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodoveda PRI
Prvouka PRK
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenská výchova SPV
Správanie Spr
Svet práce SVP
Technika TECH
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2020.0.1182 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.09.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    023 05 Nová Bystrica 686
  • +421 x 0414397212, 0414397214

Fotogaléria