• Školský poriadok ZŠ s MŠ Nová Bystrica

    •  

     Š K O L S K Ý     P O R I A D O K

     na školský rok 2021/2022

       

     vydaný riaditeľom školy v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov, s novelou zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 219/1996 Z.z. a č.596/2003 Z.z. po prerokovaní  v pedagogickej rade dňa 30. 08. 2021 a  orgánmi školskej samosprávy (Rada školy).

      

     Milý žiak, žiačka!

     Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby si bol oboznámený(á) s tým, ako sa máš správať v triede, v klube detí, v školskej jedálni, v centre voľného času a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, predkladáme Ti školský poriadok.

     Všetky body školského poriadku smerujú k tomu, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušného správania, aby každý chránil svoje zdravie  i zdravie svojich spolužiakov, riadil sa zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať a pritom užitočne a príjemne prežiť roky povinnej školskej dochádzky.

      

     OBSAH

      

     I.     Práva a povinnosti

     1. Práva a povinnosti dieťaťa, žiaka
     2. Práva a povinnosti zákonného zástupcu

      

     II.   Zásady správania sa v škole

     1. Príchod do školy
     2. Správanie sa na vyučovaní
     3. Správanie sa počas prestávky
     4. Odchod zo školy
     5. Správanie sa mimo školy
     6. Dodržiavanie ďalších pokynov
     7. Náplň práce týždenníkov

      

     III.   Zásady správania sa v iných učebniach a školských priestoroch

     1. Správanie sa na telesnej výchove
     2. Správanie sa v špeciálnej učebni
     3. Správanie sa na školskom pozemku
     4. Správanie sa v školskej jedálni

      

     IV.  Dochádzka do školy

      

     V.  Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie  ročníka

      

     VI.  Výchovné opatrenia

      

     VII. Pravidlá vzájomných vzťahov

      

      

     I. Práva a povinnosti

     1.  Práva a povinnosti dieťaťa,  žiaka

     Žiak ZŠ má právo na:

     1. rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
     2. bezplatné vzdelanie v základných školách,
     3. bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách,
     4. vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku,
     5. individuálny prístup rešpektujúci  schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,
     6. bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,
     7. úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
     8. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
     9. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
     10. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému  stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
     11. úctu k jeho osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
     12. na slobodnú voľbu voliteľných predmetov v súlade s  možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vo vzdelávacích programoch,
     13. na informácie týkajúce sa  osoby žiaka a  jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
     14. na individuálne vzdelávanie.

      

     Žiak ZŠ je povinný:

      

     1. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania, 
     2. dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia,
     3. chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,
     4. chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli bezplatne zapožičané,
     5. pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať,
     6. konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
     7. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia,
     8. rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi

      

     2.  Práva a povinnosti zákonného zástupcu  

      

     Zákonný zástupca dieťaťa má právo:   

      

     1. vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie  zodpovedajúce  schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti,
     2. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,
     3. oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,
     4. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
     5. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
     6. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
     7. vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
     8. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

      

     Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

      

     1. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
     2. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
     3. dbať  na sociálne a kultúrne zázemie  dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby,
     4. informovať školu  o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
     5. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
     6. prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom,
     7. oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčiny neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka na výchove a vzdelávaní v škole. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach,
     8. neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca  potvrdenie od lekára.

      

     II. Zásady správania sa ŽIAKOV v ŠKOLE

      

     1.  Príchod do školy

      

     1. Zamestnancov školy oslovuje zásadne: pán riaditeľ, pani zástupkyňa, pán učiteľ, pani učiteľka, pani vychovávateľka, pán školník, pani kuchárka, pani upratovačka.
     2. Zdraví  pozdravom „Dobrý deň“ (Dobré ráno, Dobrý večer).
     3. Zdraví všetkých zamestnancov školy.
     4. Vyučujúceho zdraví žiak na začiatku a na konci hodiny tak, že vstane. Ak príde do triedy iný vyučujúci alebo iná dospelá osoba, postaví sa. Sadne si na pokyn vyučujúceho.
     5. Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, svet práce, techniky, informatiky, pri písaní kontrolných prác a na pokyn vyučujúceho zdraviť nemusí.
     6. V priebehu vyučovacieho dňa pri viacnásobnom stretnutí zdraví zamestnanca školy iba pri prvom stretnutí.
     7. Do školy prichádza najneskôr 5 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny, školská budova sa otvára o 7.00 hod., pre žiakov  o 7.15 hod., odkedy je zabezpečený pedagogický dozor v budove školy.
     8. V prípade príchodu na druhú a ďalšiu vyučovaciu hodinu sa zdržiava na chodbe školy, správa  sa nehlučne, aby  nerušil priebeh vyučovania.
     9. Pred vstupom do budovy školy si dôkladne očistí obuv a v chodbe sa prezuje do zdravotne vyhovujúcich prezuviek – prezuvkami nemôže byť športová obuv, obuv určená na hodiny telesnej výchovy (tenisky) ani prezuvky s čiernou, podlahu znečisťujúcou podrážkou.
     10. Zostane prezlečený a prezutý počas celého pobytu v škole aj v čase popoludňajšieho vyučovania.
     11. Čas od príchodu do školy do začiatku vyučovania využíva na opakovanie učiva a prípravu na vyučovanie, v tomto čase nerobí  písomné a grafické domáce úlohy, ktoré mu boli uložené v predchádzajúcich dňoch.

      

     2.  Správanie sa na vyučovaní

      

     1. Na vyučovanie a všetky školské podujatia prichádza včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu hodín potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodine si pripraví na lavicu. Ostatné veci odloží do aktovky. Jedlo na lavicu počas vyučovania nepatrí.
     2. Do školy nosí iba tie veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie. Nenosí do školy drahé veci a predmety, ktoré rušia jeho pozornosť i pozornosť spolužiakov, ostatných žiakov (ostré predmety, drahé šperky, nevhodnú literatúru, väčšiu sumu peňazí, zvieratá, hudobné nástroje, elektrické spotrebiče, hudobné prehrávače). Pri ich odcudzení, poškodení alebo strate škola nezodpovedá  za vzniknutú škodu.
     3. V tichosti  v triede očakáva príchod vyučujúceho.
     4. Na vyučovaní sa správa slušne, sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, aktívne sa zapája do vyvodzovania i opakovania učiva, svedomite a aktívne pracuje, neruší vyučovanie, nenašepkáva a neodpisuje.
     5. Pri skúšaní má učebnice a zošity zatvorené.
     6. Ak chce odpovedať, alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. Ak je vyvolaný, postaví sa podľa pokynov vyučujúceho, odpovedá nahlas a zreteľne. Sadne si len na pokyn vyučujúceho. Hovoriť bez dovolenia je prejavom neslušnosti. Podobne nezdvorilé je počas vyučovania žuť žuvačku.
     7. V odborných učebniach (fyzikálna - učebňa výpočtovej techniky, dielne, jazyková učebňa...) sa riadi osobitnými pravidlami umiestnenými v miestnosti a pokynmi vyučujúceho.
     8. Ak sa na vyučovanie nepripraví, alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní   sa na začiatku hodiny a uvedie dôvod nepripravenosti. Ospravedlnenie počas hodiny vyučujúci nemusí akceptovať.
     9. Triedu, alebo určené pracovné miesto môže opustiť len so súhlasom vyučujúceho.
     10. Pred opustením triedy urobí vo svojom okolí poriadok. Odpadky patria do koša.

      

     Nedodržanie týchto pokynov bude riešené podľa kapitoly VI. Výchovné opatrenia.

      

     3.  Správanie sa počas prestávky

      

     1. Počas malej prestávky zostane v triede, pripraví si pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Správa sa pokojne, umožni spolužiakom nerušene sa pripravovať na nasledujúcu hodinu. Nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním, nebije sa, nebehá po triede ani po chodbe, neničí z nudy školské zariadenie, nekričí.
     2. Počas prestávky nenavštevuje zariadenia mimo školského areálu a zdržiava sa mimo areálu iba v nevyhnutných prípadoch.
     3. V čase veľkej prestávky sa riadi pokynmi dozor vykonávajúcich učiteľov, zdržuje sa vo vyhradených priestoroch, správa sa disciplinovane. V žiadnom prípade neopúšťa budovu školy svojvoľne.
     4. Spory so spolužiakmi rieši bez použitia fyzickej sily a dohodne sa s nimi priateľsky.
     5. Netoleruje šikanovanie, neprizerá sa tomu, ale zasiahne, alebo zavolá pomoc dospelého.
     6. Neponižuje nikoho, uznáva druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo, kultúru alebo postihnutie.
     7. V priestoroch školy udržiava poriadok, nezdržiava sa zbytočne na WC, nehádže smeti a odpadky do záchodových mís, pisoárov a umývadiel.
     8. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu v tichosti očakáva príchod vyučujúceho. Ak sa vyučujúci v priebehu 10 minút nedostaví na vyučovanie, oznámi to týždenník v riaditeľni, príp. v zborovni.
     9. Na hodiny  telesnej a športovej výchovy, sveta práce, techniky, na vychádzky, exkurzie v čase vyučovania čaká na vyučujúceho v triede, odchádza len v sprievode vyučujúceho.
     10. Na siedmu vyučovaciu hodinu čaká  na vyučujúceho, dodržiava pokyny dozor vykonávajúceho učiteľa (II. stupeň ZŠ).
     11. Okná je dovolené otvárať len týždenníkom počas veľkej prestávky. Po príchode žiakov do triedy okná zatvoria.

      

     Nedodržanie týchto pokynov bude riešené podľa kapitoly VI. Výchovné opatrenia.

      

     4.  Odchod zo školy

      

     1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si uloží svoje veci do aktovky, očistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.
     2. Ak je týždenník, skontroluje čistotu celej triedy. Očistí tabuľu, zatvorí okná, skontroluje, či sú uzavreté vodovodné kohútiky a zhasnuté svetlá.
     3. Na pokyn učiteľa  opustí triedu, v šatni sa oblečie, prezuje a opusti školskú budovu.
     4. Dlhšie sa v škole môže zdržiavať len vtedy, ak čaká na popoludňajšie vyučovanie, pobyt v ŠKD, CVČ alebo sa zúčastňuje školských akcií.
     5. V areáli školy sa môže zdržiavať len pod dozorom pedagogického zamestnanca alebo pod dozorom ním poverenej osoby.
     6. V popoludňajších hodinách je vstup do areálu školy bez dozoru zakázaný!

      

     Nedodržanie týchto pokynov bude riešené podľa kapitoly VI. Výchovné opatrenia.

      

     5.  Správanie sa mimo školy

      

     1. Aj mimo vyučovania a v čase prázdnin je žiakom školy, podľa toho sa musí aj správať. K svojim rodičom, súrodencom, priateľom, učiteľom, ostatným zamestnancom školy má byť úctivý, zdvorilý a čestný. Pri stretnutí ich slušne pozdraví.
     2. Má byť pozorný a zdvorilý k starším ľuďom, k ženám, podľa možností im uvoľni cestu a miesto v dopravných prostriedkoch a všemožne im pomáha.
     3. Dbá o bezpečnosť na ulici a dodržuje dopravné predpisy. Chráni verejný a súkromný majetok a nepoškodzuje ho.
     4. Nevstupuje do školského areálu mimo vyučovania na bicykli, motocykli, kolieskových korčuliach a podobne.
     5. Nezúčastňuje sa na nevhodných podujatiach, na ktorých sa podávajú účastníkom drogy, alkoholické nápoje, fajčí sa, a ktoré trvajú do neskorých nočných hodín.
     6. Nenavštevuje reštauračné zariadenia a diskotéky organizované v týchto zariadeniach. Ich návšteva za účelom stravy je možná len v sprievode rodiča, príp. inej dospelej osoby, ktorá je v tom čase za dieťa zodpovedná (tréner, vedúci,...).
     7. Vo večerných hodinách sa nezdržiava bez dozoru rodiča na verejných priestranstvách, na ulici, nezúčastňuje sa verejných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, ktoré nie sú organizované pre školopovinné deti. Večerné hodiny začínajú o 21.00 hod. v zimnom období a o 22.00 hod. v letnom období.
     8. Za návštevu diskoték a reštauračných zariadení vo večerných hodinách škola neberie zodpovednosť, zodpovedný je zákonný zástupca žiaka. Výchovné opatrenie zo správania dáva škola v prípade oznámenia o priestupku orgánmi činnými v trestnom konaní alebo obecným úradom škole.

      

     Nedodržanie týchto pokynov bude riešené podľa kapitoly VI. Výchovné opatrenia. 

      

     6.  Dodržiavanie ďalších pokynov

      

     1. Nenosí, neprechováva, neužíva drogy. Porušenie zákazu sa bude považovať za hrubé narušenie disciplíny a ohrozenie zdravia a bezpečnosti tak svojho, ako aj ostatných spolužiakov.
     2. Neprináša do školy a na školské podujatia alkohol, cigarety, energetické nápoje, nealkoholické pivo, cenné veci, vyššie peňažné čiastky a mravnosť ohrozujúce predmety.
     3. Nepodvádza pri skúškach (písomných i ústnych) s cieľom získať lepšie hodnotenie.
     4. Neničí zariadenie a steny nálepkami, nápismi a nešetrným zaobchádzaním.
     5. Nevykláňa sa a nepokrikuje z okien, nesadá si na okenné parapety a radiátory. Nefajčí v priestoroch školy, jej okolí, ani na verejnosti.
     6. Nepozýva do školy kamarátov a cudzie osoby.
     7. S ohľadom na bezpečnosť žiakov pri príchode a odchode zo školy neprechádza cez cestu mimo vyznačených priechodov, používa priechod pre chodcov, chodníky.
     8. Nepoužíva neoprávnene cudzie veci.
     9. Počas vyučovania, vrátane prestávok, neopúšťa budovu školy bez súhlasu vyučujúceho, alebo triedneho učiteľa.
     10. Počas vyučovania nepoužíva mobilný telefón, musí ho mať vypnutý. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľa alebo jeho povereného zástupcu. V opačnom prípade bude žiakovi mobilný telefón odobratý s tým, že ho zablokuje a prevezme ho  zákonný zástupca v čase dohodnutom s triednym učiteľom.                
     11. Pri stretnutí so spolužiakmi dodržiava pravidlá slušného správania, neporušuje etické a morálne normy správania sa v škole.
     12. Na žiadne školské a mimoškolské akcie neprináša zvieratá z bezpečnostných a hygienických dôvodov.
     13. Do školského areálu má dovolený vstup s bicyklom v čase vyučovania iba na zodpovednosť zákonného zástupcu. Zákonný zástupca žiaka zodpovedá za bezpečnosť žiaka a odcudzenie  bicykla.
     14. Do školy prichádza vhodne oblečený a upravený v súlade so spoločenskými normami a pravidlami.

      

     Nedodržanie týchto pokynov bude riešené podľa kapitoly VI. Výchovné opatrenia. 

      

     7. Náplň práce týždenníkov

      

     1. Týždenníci sú dvaja a ich mená zapíše triedny učiteľ do triednej knihy. Týždenník má nasledujúce povinnosti: 
     2. Pred vyučovaním pripraví pomôcky.
     3. Nahlási neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny.
     4. Podľa pokynov vyučujúceho prináša a odnáša učebné pomôcky.
     5. Stará sa o čistotu tabule a dozerá na poriadok v triede po skončení vyučovacej hodiny.
     6. Hlási triednemu učiteľovi poškodenie inventára v triede.
     7. Po poslednej vyučovacej hodine spolu s vyučujúcim dozrie na to, aby učebňa ostala v primeranom poriadku (pozbierané odpadky, utretá tabuľa, stoličky vyložené na laviciach, prázdne lavice, zatvorené okná a vodovodné kohútiky, zhasnuté svetlá).

      

     III. ZÁSADY SPRÁVANIA SA V INÝCH UČEBNIACH

      

     1.  Správanie sa na telesnej a športovej výchove 

      

     1. Dbá na pokyny vyučujúceho.
     2. Na športovú činnosť používa cvičebný úbor /okrem žiakov oslobodených od TSV/.
     3. V nešportovej obuvi, v kopačkách a v obuvi s čiernou podrážkou vôbec nevstupuje na hodinu  telesnej výchovy.
     4. Počas športovej činnosti nemá pri sebe cennosti. Dlhé vlasy má stiahnuté gumičkou.
     5. Pri športových hrách a súťažiach, ale i pri všetkých cvičeniach a turistike dodržiava pravidlá, rady, pokyny a upozornenia vyučujúcich.
     6. Na náradí necvičí v neprítomnosti vyučujúceho. Prísne sa zakazuje liezť po  konštrukciách, vešať sa na futbalové a hádzanárske bránky.
     7. Pri cvičení dáva pomoc a záchranu spolužiakom podľa pokynov vyučujúceho.
     8. Na telesnej výchove neje, nepije a nežuje žuvačku.
     9. Ak z akýchkoľvek dôvodov musí opustiť športovisko, pred odchodom to oznámi vyučujúcemu. Rovnako oznámi aj svoj návrat.
     10. Každý úraz, aj drobný, ktorý vyučujúci nezaregistroval, ihneď ohlási.
     11. Vyučujúci každý úraz ihneď zapíše do knihy úrazov a do štyroch dní vyplní záznam o úraze v prítomnosti rodiča.
     12. Na začiatku vyučovacej hodiny odovzdá peniaze, hodinky a iné cennosti vyučujúcemu, ktorý  ich uschová a vydá po ukončení vyučovacej hodiny.
     13. Bez dozoru vyučujúceho nevstupuje do kabinetu TSV a neberie svojvoľne športové náčinie.
     14. Ak zo zdravotných dôvodov nemôže na hodine TSV cvičiť, túto okolnosť preukáže pred začiatkom hodiny lekárskym potvrdením.
     15. Ak má dlhodobú chorobu alebo úraz, prinesie o tom lekárske potvrdenie. Na hodinách bude vykonávať cvičenia podľa pokynov lekára.
     16. Ak zo závažných zdravotných dôvodov nesmie vykonávať športovú činnosť, predloží riaditeľovi školy žiadosť od rodičov podloženú lekárskym potvrdením.
     17. Zistené poruchy a poškodenia vyučujúci ihneď nahlási školníkovi, ktorý zodpovedá za ich okamžité odstránenie, len veľké poruchy a poškodenia a kalamitné stavy hlási riaditeľovi školy.

      

     Nedodržanie týchto pokynov bude riešené podľa kapitoly VI. Výchovné opatrenia.

      

     2.  Správanie sa v špeciálnej (biologickej, počítačovej, jazykovej) učebni  

      

     1. Do učebne vstupuje len v sprievode vyučujúceho.
     2. V učebni prísne dodržiava pokyny vyučujúceho.
     3. Počítače a doplnkové prístroje do elektrických zásuviek zapína iba učiteľ.
     4. Pred používaním počítačov všetko skontroluje a zistené poruchy ihneď nahlási vyučujúcemu.
     5. Počítač môže zapnúť len na pokyn vyučujúceho.
     6. Počas práce s počítačom svojvoľne neodchádza od stola, neprechádza k druhým počítačom ...
     7. Pri jednom počítači pracujú najviac dvaja žiaci.
     8. Každú vzniknutú zmenu či poruchu počas práce nahlási okamžite vyučujúcemu.
     9. Počítač vypína podľa pokynov učiteľa.
     10. Po dokončení práce dá všetko do pôvodného stavu a vyučujúci všetko skontroluje.
     11. Za správanie sa žiakov a udržiavanie poriadku v učebni zodpovedá vyučujúci. Zistené poruchy okamžite hlási vedeniu školy.
     12. Z triedy posledný odchádza vyučujúci, ktorý učebňu uzamkne a kľúč odovzdá na určené miesto.
     13. PRÍSNY ZÁKAZ POUŽÍVANIA MOBILNÝCH TELEFÓNOV V UČEBNI!

      

     3.  Správanie sa na školskom pozemku

      

     1. Na školský pozemok môže vstúpiť iba v sprievode učiteľa. Pred prácou vyučujúci žiakovi určí pracovisko, ktoré bezdôvodne a bez súhlasu vyučujúceho neopúšťa.
     2. Na školskom pozemku pracuje v pracovnom odeve a primeranej obuvi.
     3. Pred prácou si na pokyn vyučujúceho skontroluje stav náradia. Zistené nedostatky ihneď  hlási vyučujúcemu.
     4. Náradie, ktorým by mohlo dôjsť k vážnemu poraneniu, prideľuje a odoberá osobne vyučujúci. Poškodené náradie sa zásadne nepoužíva!
     5. Pri práci dodržiava zásady hygieny a bezpečnosti, náradie nosí v ruke ostrým koncom k zemi. Pri presunoch a pri práci dodržiava bezpečné vzdialenosti.
     6. Za nepriaznivého počasia vyučovanie prebieha v triede.
     7. Pri práci s postrekovými látkami používa ochranné prostriedky.
     8. Pri práci dbá na šetrenie náradia a šetrne narába so zeleňou.
     9. Každé poranenie, aj malé,  nahlási vyučujúcemu a dá si ho ošetriť. Úraz treba zaevidovať podľa predpisov BOZP.
     10. Do priestorov pre náradie vstupuje iba s povolením vyučujúceho.
     11. Po skončení práce si urobí poriadok na pracovisku, odstráni prípadné nečistoty z prístupových ciest, skontroluje, očistí a uloží náradie. Prezlečie sa, uloží pracovné oblečenie a umyje si ruky.

                           

     4.  Správanie sa v školskej jedálni

      

     1. Pred vstupom do jedálne si odloží  na lavičku v šatni aktovku a vrchný odev si zavesí na vešiak.
     2. Pozdraví a zaradí sa do radu.
     3. V jedálni zje najprv polievku, až potom si zoberie druhé jedlo.
     4. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správa kultúrne – nebehá, nevykrikuje, udržiava čistotu.
     5. Po skončení obeda zanechá svoje miesto v poriadku, odovzdá použitý riad pri okienku  a opustí ŠJ.

       

     IV. Dochádzka do školy

      

     1. Ak žiak vymešká vyučovaciu hodinu pre vopred známy dôvod, vyžiada si povolenie od vyučujúceho nasledujúcej hodiny.
     2. Uvoľnenie žiaka z jednej vyučovacej hodiny v nevyhnutných prípadoch (napr. návšteva lekára) môže povoliť príslušný učiteľ nasledujúcej hodiny (žiaka odvádza rodič, zákonný zástupca). Samostatne odchádza po predložení písomného súhlasu rodiča o uvoľnenie – v žiackej knižke (iba žiaci 7., 8. a 9. ročníka).
     3. Uvoľnenie z jedného vyučovacieho dňa môže povoliť triedny učiteľ maximálne 5-krát za polrok.
     4. Uvoľnenie z troch a viacerých dní povoľuje riaditeľ školy na odporúčanie triedneho učiteľa.
     5. Ak sa nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu, oznámi to žiak alebo jeho zákonný zástupca triednemu učiteľovi najneskôr do 48 hodín.
     6. Pri návrate na vyučovanie neodkladne predloží triednemu učiteľovi hodnoverný doklad podpísaný zákonným zástupcom, lekárom. Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako tri vyučovacie dni, predloží lekárske potvrdenie. Dodatočne predložené potvrdenie triedny učiteľ neakceptuje.
     7. Ak sa krátkodobá neprítomnosť do 3 dní opakuje častejšie, môže triedny učiteľ vyžadovať potvrdenie od lekára aj za kratšie obdobie.
     8. Za neospravedlnené hodiny môže byť postihnutý výchovnými opatreniami v zmysle Vnútorného poriadku školy.
     9. Ak vymešká v jednom polroku viac ako 100 vyučovacích hodín, príp. 30% plánovaného počtu hodín, po prerokovaní v pedagogickej rade vydá riaditeľ školy rozhodnutie o vykonaní  komisionálnych  skúšok na základe návrhu triedneho učiteľa, a to po zvážení závažnosti dôvodu vymeškania vyučovacích hodín.
     10. Ak vymešká v jednom polroku 30% plánovaného počtu hodín určitého vyučovacieho predmetu, môže vyučujúci daného predmetu navrhnúť vykonanie komisionálnej skúšky a po prerokovaní v pedagogickej rade vydá riaditeľ školy rozhodnutie o vykonaní komisionálnej skúšky z daného predmetu, a  to po zvážení závažnosti dôvodu vymeškania vyučovacích hodín.

      

     Nedodržanie týchto pokynov bude riešené podľa kapitoly VI. Výchovné opatrenia.

      

     V. Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka

      

     Komisionálnou skúškou bude žiak klasifikovaný ak:

     • je skúšaný v náhradnom termíne,
     • jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie na predpísanom tlačive (rozdielová  skúška).

      

     Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný.

      

     Ak má na konci roka nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov, môže vykonať  opravnú skúšku.

      

     Ak bez závažných dôvodov nepríde na opravnú alebo komisionálnu skúšku, bude klasifikovaný z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku alebo komisionálnu skúšku stupňom prospechu nedostatočný.                                            

      

     Ak žiak neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, príp. ak neprospel z viac ako  dvoch predmetov, opakuje ročník.

      

     VI. Výchovné opatrenia

      

     Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

      

     1.   Pochvala triednym učiteľom:

     • za 0 vymeškaných hodín podľa individuálneho posúdenia triednym učiteľom,
     • za reprezentáciu školy podľa individuálneho posúdenia triednym učiteľom.

      

     2.   Pochvala riaditeľom školy:

     • za úspešnú reprezentáciu školy podľa individuálneho posúdenia riaditeľom školy,
     • za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.

      

     3.  Napomenutie triednym učiteľom:

     • za jedno porušenie vyššie uvedených povinností, zásad správania sa a dochádzky,
     • za iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim alebo žiackym kolektívom.

      

     4.   Pokarhanie triednym učiteľom:

     • za 2 neospravedlnené hodiny v školskom polroku,
     • za opakujúce sa priestupky v bode 3.

      

     5.   Pokarhanie riaditeľom školy:

     • za 3 až 6 neospravedlnených hodín v školskom polroku,
     • za opakujúce sa neslušné správanie,
     • za zdržiavanie sa bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

                                     

     6.  Zníženie známky zo správania na stupeň 2 (uspokojivé):

     • za 7 až 21 neospravedlnených hodín v školskom polroku,
     • za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy,
     • za opakujúce sa zápisy v klasifikačnom zázname,
     • za úmyselné poškodenie školského zariadenia, za ničenie a hanobenie štátnych symbolov v priestoroch školy,
     • za vulgárne napadnutie učiteľa – verbálne i fyzické,
     • za podvádzanie – falšovanie známok na vysvedčení, v žiackej knižke, v klasifikačnom hárku, za falšovanie podpisov, ospravedlneniek,
     • za šírenie a propagáciu legálnych (tabak a alkohol) a nelegálnych drog v školskom prostredí,
     • za fajčenie,
     • za požitie alkoholických nápojov alebo iných návykových látok.

      

     7.  Zníženie známky zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé):

     • za 22 až 50 neospravedlnených hodín v školskom polroku,
     • za opakujúce sa závažné priestupky v bode 6,
     • za krádež,
     • za úmyselné ublíženie na zdraví,
     • za šikanovanie a vydieranie,
     • za vandalizmus,
     • za opakované  požitie alkoholických nápojov alebo iných návykových látok.

      

     Toto porušenie na podnet obce alebo polície bude škola riešiť výchovným opatrením.

     Vnútorný poriadok školy sa riadi novelou zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov – schválená 29.apríla 2009. V článku II. uvedenej novely sa dopĺňa zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov o nové ustanovenie§ 5 ods.10

      

     8.  Zníženie známky zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé):

     • za viac ako 50 neospravedlnených hodín v školskom polroku,
     • za spáchanie takého činu, ktorým by bola ohrozená výchova ostatných žiakov,
     • za opakované úmyselné fyzické napádanie žiakov.

      

     Triedny učiteľ oznámi rodičom danú skutočnosť prostredníctvom doručenky.

      

     9.   Ochranné opatrenie:

     • okamžité vylúčenie žiaka ohrozujúceho svojím správaním bezpečnosť a zdravie  ostatných z výchovy a vzdelávania a umiestnenie do samostatnej miestnosti.

      

     Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu, ktorý za svoje dieťa preberá zodpovednosť (Vyhláška MŠ SR z 23. júla 2008 č. 320/2008 Z.z. o ZŠ).

                                                             

     VII. Pravidlá vzájomných vzťahov

                                

     Aby hodnotenie školy žiakmi, rodičmi, verejnosťou bolo pozitívne, je dôležitá dobrá klíma prostredia, ktorá sa dosiahne správnou komunikáciou, pozitívnymi vzťahmi, pretože výchovno-vzdelávací proces je vždy spojený s komunikáciou. 

     a. riaditeľ školy - učiteľ - učiteľ - nepedagogický zamestnanec

     b. učiteľ - žiak

     c. učiteľ - rodič 

     1. Základné zásady dobrých vzťahov, ako komunikovať na pracovisku, v škole sú:

     správať sa korektne a slušne, tolerovať druhého, spoločne tráviť čas mimo pracoviska (spoločenské a kultúrne podujatia), počúvať druhého, tolerovať jeho potreby,  nepovyšovať sa, nezatajovať informácie pred kolegami, korektný prístup riaditeľa a zástupkyne riaditeľa, chváliť spolupracovníkov, nerušiť kolegov, nerobiť niečo, čo im môže vadiť, udržovať poriadok, nehovoriť veľmi o súkromných veciach, obmedzovať súkromné hovory, neohovárať, nediskriminovať, nerobiť narážky, nehovoriť o tom, čo nás rozdeľuje, ale o tom, čo nás spája, vyhýbať sa situáciám, ktoré môžu konflikty vyvolať, byť v práci asertívny - teda stáť si za svojimi názormi a nenechať si „skákať po hlave“.

     2. Mať žiakov rád: 

     prejavovať úctu k žiakovej osobnosti - byť na žiakov primerane náročný, láska k deťom a mládeži, úsilie porozumieť im, vedieť ich pochopiť, priblížiť sa im, pomôcť keď treba, správny vzťah má byť poznačený náležitým pedagogickým odstupom, nevyhnutnou podmienkou je spravodlivosť, úcta k žiakovej osobnosti, vzájomná dôvera, primeraná náročnosť na žiakov, nenásilné získanie žiakov na plnenie školských povinností a učiteľových požiadaviek, vyvážené používanie kladných /odmeny/ a záporných /tresty/ pedagogických opatrení, uprednostňovať pozitívne hodnotenie, spoločensky i pedagogicky taktné správanie.

     3. Učiteľ musí komunikovať nielen so žiakmi, ale mal by byť v kontakte aj s rodičmi: 

     Prenos a spracovanie informácií, vytváranie pozitívnych vzťahov a tvorivej atmosféry nie sú možné bez tvorivej komunikácie.                                       

     Profesionálne zvládnutie komunikačných zručností je pre učiteľa nevyhnutné. Na profesionálnej úrovni by mal zvládnuť verbálnu aj neverbálnu komunikáciu. Mal by byť majstrom slova, ktoré efektívne pretavuje do tvorby otázok, úloh a do stavby rozhovoru. Keď sú rodičia zapojení do vzdelávania svojich detí, má to pozitívne dôsledky. Výkony detí doma i v škole rastú. Väčšina rodičov chce, aby ich deti boli úspešné, chce im pomáhať a potrebuje pomoc školy a učiteľov, aby vedela, ako im majú pomôcť. Deti, ktorých rodičia sa zapojili do pomoci pri učení sa doma, si zlepšili prospech, motiváciu, sebadôveru a do školy chodili omnoho radšej. Ak rodičia poskytnú informácie triednym učiteľom a učitelia poskytnú informácie rodičom, obidve strany získavajú jasnejší obraz o potrebách dieťaťa. Začína vznikať pocit dôvery, zlepšuje sa vzťah rodičov k škole a učiteľovi.

     Efektívna komunikácia medzi učiteľom a rodičom nám dopomôže aj k zlepšenému učeniu sa žiakov.                                                                                                                                                                       

      

                                                                         Ing. Miroslav Pavelek                                                                                                                                                                       riaditeľ školy