• Profil školy

    •  

                                                       Motto:  Rozum, srdce, nádej

      

      

     Vízia školy

     Reagovanie na potreby žiakov, rodičov, spoločnosti, aby každé dieťa malo šancu a podmienky pre zmysluplnú tvorivú činnosť, aktívne učenie sa. Chceme lepšiu budúcnosť pre našich žiakov, a preto sa nezastavíme v hľadaní prostriedkov, ktoré ju majú umožniť.

      

     Poslanie školy

     Poslaním školy je poskytovať základné vzdelanie, zabezpečiť rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytovať mravnú, pracovnú, estetickú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov. V spolupráci s rodičmi žiakov, pripravených na život v neustále sa meniacej, učiacej sa, kultúrne rozmanite, globálnej spoločnosti.

      

     Strategické ciele školy

     • Formovať vzťah žiaka k ľudským hodnotám zavedením nového predmetu spoločenská výchova.

     • Zabezpečovať a zvyšovať počítačovú gramotnosť žiakov i detí v oblasti informačno-komunikačných technológií.

     • Individuálnym prístupom podporovať osobnostný rast žiaka.

     • Voľbou metód a prostriedkov podporovať motiváciu žiaka k vzdelávaniu.

     • Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.

     • Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu.

     • Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých  žiakov.

     • Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie.

     • Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov.

     • Podporovať kvalitu vzdelávania v oblasti polytechnickej výchovy, rozvoj pracovných zručností žiakov.

     • V spolupráci s rodičmi vychovať žiakov pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.