• OZNAMY

    •  

      

     Oznam o zmene finančného pásma a výšky poplatkov za stravu

      

        Výška stravného a réžie od 01. 09. 2019 bola schválená obecným zatupiteľstvom dňa 16. 05. 2019 uznesenením č. 2/2019 B/bod. 3 nasledovne:

      

     • výška jednorázového preddavku na stravu pri prihlásení žiaka alebo dieťaťa na školské stravovanie vo výške 10,00 € (pri dotácii 1,20 € za obed z ÚPSVaR)
     • výška príspevkov na čiastočnú úradu nákladov v školskej jedálni na stravovanie a režijné  náklady:

      

     Deti MŠ:          obed                                      1,65 €

     z toho              - desiata                                         0,36 €

                              - obed                                             0,85 €

                              - olovrant                                       0,24 €

                              - réžia                                             0,20 €

     Dotácia na obed pre predškolákov z ÚPSVaR je vo výške 1,20 €, doplatok zákonného zástupcu

     je vo výške 0,45 € za obed.

      

     Žiaci 1-4:         obed                                              1,35 €

     z toho              - potraviny                                              1,15 €

                              - réžia                                                      0,20 €

     Dotácia na obed  z ÚPSVaR je vo výške 1,20 €, doplatok zákonného zástupcu je vo výške 0,15 € za obed.

      

     Žiaci 5-9:          obed                                              1,43 €

     z toho                 - potraviny                                             1,23 €

                                 - réžia                                                     0,20 €

     Dotácia na obed  z ÚPSVaR je vo výške 1,20 €, doplatok zákonného zástupcu je vo výške 0,23 € za obed.

      

     Zamestnanci ZŠ s MŠ Nová Bystrica

                                obed                                            2,40 €

     z toho:                 - 55 % (zamestnávateľ)                    1,32 €

                                  - sociálny fond                                   0,18 €

                                  - zamestnanec                                    0,90 €

      

     Dôchodcovia  (posledné zamestnanie ZŠ Nová Bystrica)

                                obed                                            2,40 €

     z toho:                - sociálny fond (podľa ZP)               0,18 €

                                 - dôchodca                                           2,22 €

      

     Cudzí stravníci                                            

                                 obed                                           2,40 €

     z toho                  - potraviny                                           1,33 €

                                  - réžia                                                    1,07 €             

      

      

      

      

     Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 5. dňa v mesiaci.

      

      

     Prihlasovanie a odhlasovanie na stravu - najneskôr do 7,45 hod. v daný deň

     osobne, alebo telefonicky na tel. čísle 041 4397410.