• Tlačivá

    •  

     Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

     Ziadost_o_prijatie_dietata_do_materskej_skoly.pdf

     Kritériá prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

     Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou Nová Bystrica 686 bude v období od 13. 05. 2021 – 29. 05. 2021.

     V tomto období si môžete vyzdvihnúť prihlášku v materskej škole, resp. si ju stiahnuť  z webového sídla školy.

     Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

     Na predprimárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou Nová Bystrica 686 sa prijímajú deti podľa § 59 zákona č. 245/2008 Z. z a podľa § 3 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 308/2009 Z. z.

     Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí dodržiavať zásada:

     • rovnakého zaobchádzania
     • zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a  segregácie

     Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

     • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
     • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
     • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
     • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami,

     Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

     • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
     • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
     • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

      

     Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné. 

     Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku na adaptačný pobyt, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, predovšetkým kapacitné podmienky.

     Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt. Prijatie dieťaťa mladšieho ako dva roky do materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení, a to bez ohľadu na jej zriaďovateľa alebo právnu formu, je porušením platného právneho stavu.

     V Novej Bystrici dňa 25. 04. 2021

     Žiadosť o prerušenie dochádzky do MŠ

     Ziadost_o_prerusenie_dochadzky_do_MS.docx

     Žiadosť o zmenu formy výchovy a vzdelávania v MŠ

     Ziadost_o_zmenu_formy_vychovy_a_vzdelavania.pdf

     Žiadosť o prijatie dieťaťa do základnej školy /prestup z inej školy/

     Ziadost_o_prijatie_ziaka_do_ZS.docx

     Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

     Ziadost_o_odklad_povinnej_skolskej_dochadzky.docx

     Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania

     Ziadost_o_uvolnenie_z_vyucovania.docx

     Oslobodenie od telesnej a športovej výchovy

     Ziadost_o_oslobodenie_od_povinnej_telesnej_vychovy.docx

     Odporucenie-lekara-na-oslobodenie-od-telesnej-vychovy.pdf

     Žiadosť o prijatie do ŠKD

      

     Zápisný lístok do ŠJ

     Zapisny_listok_na_stravovanie_prihlaska.pdf

     Žiadosť o poskytnutie dotácie - diétni stravníci

     Ziadost_o_poskytnutie_dotacie_dietni_stravnici.docx