• ŠKD

    •  

     Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 16. 05. 2019 schválilo uznesením č. 2/2019/B/bod. 3_

     - výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí za jedného žiaka vo výške 4,00 € mesačne