Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Miroslav Pavelek Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 60
Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej škole 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Štefánia Chovancová Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15 30
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Mgr. Jana Romaniková Digitalizácia učebných materiálov 0 63
Rozvíjanie matematických predstáv u detí predškolského veku 15
Myšlienkové mapy v edukácii 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 0
Mgr. Dobroslava Dolinajcová Metódy čítania Biblie s porozumením 12 27
Špecifiká prístupu katolíckeho učiteľa v edukácii 15
Mgr. Ivana Držiaková Polytechnická výchova v predmetoch biológia a chémia na druhom stupni základných škôl 15 30
PowerPoint v edukačnom procese 15
Mgr. Eva Hegyi Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní 7 76
Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15
Myšlienkové mapy v edukácii 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10
Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť matematika a práca s informáciami 6
Rozvíjanie matematických predstáv u detí predškolského veku 15
Ing. Iveta Heltková Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 60
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Ľubica Chalupková Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 33
Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 25
Mgr. Jana Chovancová Učiteľstvo výtvarného umenia 60 60
Mgr. Monika Chovancová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 30
Alnimácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Mgr. Dana Jančulová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 35
Ing. Ľudmila Jarabicová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 65
Fyzika v experimentoch pre žiakov základnej školy 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Mgr. Eva Joneková Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR 169 169
Oľga Kašubová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 24
Bc.Kamila Kubjatková Dieťa a hudba ... pohyb a hra 10 94
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Mgr. Irena Pavelková Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 30
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Mgr. Katarína Pavelková Digitalizácia učebných materiálov 0 30
Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 0
PowerPoint v edukačnom procese 15
Mgr. Adela Piteková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 60
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Mgr. Katarína Piteková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 30
Alnimácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Mgr. Ľuboslava Slučiaková Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné zdelávanie 8 8
Mgr. Ľubomíra Škorvagová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR 169 169


© aScAgenda 2020.0.1182 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.09.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    023 05 Nová Bystrica 686
  • +421 x 0414397212, 0414397214

Fotogaléria