• DARUJTE 2 % Z DANE NAŠEJ ŠKOLE

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      venujte 2% z Vašich daní Základnej škole s materskou školou Nová Bystrica 686.

      Vaše 2% využijeme na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu zakúpením nových učebných pomôcok.

      Pokiaľ sa rozhodnete venovať 2 % z dane, najneskôr do 26. 04. 2021 pošlite, resp. osobne doručte Potvrdenie spolu s Vyhlásením o poukázaní 2 % dane ZŠ s MŠ Nová Bystrica 686, ktoré škola hromadne doručí na daňový úrad.

      Zároveň, kvôli vyčleneniu finančných prostriedkov pre našu školu z Nadácie Spoločne pre región, prosíme všetkých, ktorí prispeli 2 %, aby odovzdali prefotené strany z daňového priznania PO 1. a 12. stranu, z daňového priznania FO typu B 1. a 12. stranu a z typu A 1. a 5. stranu.


      Ďakujeme. 

      Vyhlasenie-o-ZD-2020_editovatelne.pdf

      Potvrdenie-o-ZD-2020_editovatelne.pdf


     • OZNAM

     •  

      V súlade s Usmernením č. RH/2021/00881-6 RÚVZ v Čadci a po dohode so zriaďovateľom školy sa od 15.03.2021 obnoví prevádzka materskej školy pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života. 

      Vážení rodičia detí, ktoré sa prihlásili do  MŠ v čase od 15.3. 2021

      V prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ je potrebné priniesť, prípadne poslať cez Edupage, nasledovné vyhlásenia:

      1. Čestné vyhlásenie rodiča + prefotený negatívny test rodiča alebo platná výnimka (rodičia, kt. prekonali Covid-19 a nedostali od svojho lekára potvrdenie o prekonaní choroby, prinesú pozit. test a v edu page zvolia v čestnom vyhlásení možnosť platná výnimka a prílohu pridajú svoj pozit. test alebo  potvrdenie o prekonaní v trvaní 90 dní)

                Cestne_vyhlasenie(1).docx

      2. Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa

                Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx

      3. Potvrdenie od zamestnávateľa  -  oboch rodičov k nahliadnutiu

      Vážení rodičia,

      dbajte prosím vo zvýšenej miere na protiepidemiologické opatrenia!!!

      Dezinfikujte si ruky pred vstupom do MŠ a noste povinné respirátory!!!

      Nezabudnite v prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ priniesť, resp. poslať cez Edupage, potrebné vypísané vyhlásenia a potvrdenia! (Inak nebude možné prijať Vaše dieťa do MŠ).

      V prípade, ak po Vaše dieťa príde do MŠ iná osoba (rodinný príslušník, sestra, brat, švagor...) je potrebné, aby sa aj táto osoba preukázala platným negatívnym testom.

       

      Žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní. 

      Prevádzka ŠKD je stále prerušená. 

       

       

     • PRERUŠENIE PREZENČNÉHO VYUČOVANIA ŽIAKOV 1. STUPŇA ZŠ OD 09. 03. 2021

     • Vážení rodičia, 

      vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu v obci Vám oznamujeme, že po dohode so zriaďovateľom školy a odporúčania krízového štábu obce sa od 09. 03. 2021, t.j. od zajtra prerušuje prezenčné vyučovanie 1. stupňa (ročníkov 1 - 4) do odvolania. Žiaci 1. stupňa sa budú od zajtra vzdelávať dištančne. 

      Žiaci 2. stupňa sa vzdelávajú dištančne aj naďalej. 

      Prevádzka materskej školy bude naďalej prerušená aj 11. a 12. 03. 2021, t.j. vo štvrtok a piatok. 

      Prevádzka ŠKD a ŠJ bude od zajtra taktiež prerušená. 

       

     • PREZENČNÉ VYUČOVANIE NA 1. STUPNI OD 08. 03. 2021

     • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021 a usmernenia MŠVVaŠ SR pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl bude prezenčné vyučovanie na 1. stupni pokračovať prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Avšak z dôvodu voľných kapacít nášho školského zariadenia bude pokračovať prezenčné vyučovanie aj pre ostatných žiakov 1. stupňa. 

      Pri nástupe do školy musí zákonný zástupca predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré  môžte podať elektronicky cez rodičovské konto Edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia, alebo si ho môžete stiahnuť tu: Cestne_vyhlasenie.docx. V platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní.  

      V prípade ak sa nechce pretestovať zákonný zástupca, môže žiak ostať na dištančom vzdelávaní a bude mu umožnená ospravedlnená absencia. 

      ŠKD a Školská jedáleň bude pracovať v bežnom režime. 

      V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

      Aby sme mohli pokračovať v prezenčnom vyučovacom režime čo najdlhšie, prosíme Vás o zodpovednosť a prísne dodržiavanie všetkých platných protiepidemiologických opatrení. 

      Taktiež Vás prosíme o pravidelné sledovanie našej stránky. V prípade zmeny Vás budeme včas informovať. 

      Rozhodnutie ministra účinné od 08. 03. 2021

      Manuál MŠVVaŠ SR k návratu detí od 08. 03. 2021

      Usmernenie MŠVVaŠ SR

       

       

       

       

       

     • PREVÁDZKA OD 03. 03. 2021

     • Tento týždeň žiaci 1. stupňa pokračujú prezenčnou formou vyučovania ako doteraz. 

      Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní. 

      Prevádzka ŠKD je naďalej v čase od 11:00 hod. do 16:00 hod. 

      Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021 bude prezenčné vyučovanie na 1. stupni pokračovať prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu od 8. marca 2021 do 21. marca 2021. 

      Rozhodnutie MŠVVaŠ SR od 08. 03. 2021

     • PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ OD 25. 02. 2021

     • Vážení rodičia, 

      vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 a konzultácie s úradom verejného zdravotníctva a zriaďovateľom je prevádzka materskej školy prerušená od 25. 02. 2021 (t.j. od zajtra) do 10. 03. 2021 vrátane. 

     • PREVÁDZKA OD 22. 02. 2021

     • Prevádzka MŠ a ŠKD  pokračuje v štandardnom režime. 

      Vyučovanie na 1. stupni pokračuje prezenčnou formou podľa platného rozvrhu. 

      Pri nástupe do školy, resp. materskej školy zákonný zástupca  predkladá  „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ a preukazuje sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID 19, príp. výnimke z testovania (na základe Uznesenia vlády SR č.49/2021 Z.z.  bod C/16).  Test zamestnancov a zákonných zástupcov platí sedem kalendárnych dní. Vyššie uvedené čestné vyhlásenie je možné odoslať prostredníctvom edupage alebo vyhlásenie odovzdá rodič pri nástupe dieťaťa do školy triednej učiteľke. (bližšie informácie + tlačivo na stiahnutie)

      Všetky doterajšie pravidlá a hygienicko-epidemiologické opatrenia pri výchove a vzdelávaní zostávajú v platnosti.

      Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní. 

       

     • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov od 08. 02. 2021

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v materskej škole, základnej škole na prvom stupni a školskom klube detí. 

      1. Žiaci 1. stupňa sa vzdelávajú prezenčne, podmienkou je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti a zamestnancov školy. Test platí 7 dní. 

      Pri nástupe dieťaťa, resp. žiaka do MŠ, resp. ZŠ predkladá zákonný zástupca "čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti". Uvedené tlačivo si stiahnite tu: Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docxPrílohou uvedeného tlačiva je kópia negatívneho testu. Bez uvedeného tlačiva nemôže dieťa, resp. žiak nastúpiť do školy.  Informácia k spracúvaniu osobných údajov: Informacie_k_pravam_dotknutych_osob.docx

      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti môžete predložiť aj elektronicky cez Vaše rodičovské konto v edupage.  V prípade, že máte na škole viac detí, je potrebné podať adekvátne Vyhlásenie o bezinfekčnosti za každé dieťa osobitne.

      Postup na podanie elektronické vyhlásenia:

      https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1595

      Školská dochádzka: 

      V prípade, ak zákonný zástupca neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčasťňovať prezenčného vyučovania, tak v zmysle manuálu MŠVVaŠ SR: 

      - škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu;

      - zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.

      Žiaci 1. - 4. ročníka postupujú podľa riadneho rozvrhu  platného počas prezenčného vyučovania. 

           2. Prevádzka materskej školy a školského klubu detí prebieha v klasickom režime. 

           3. Žiaci 5. - 9. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa rozvrhu pri dištančnom vzdelávaní. 

           4. Školská jedáleň bude fungovať v klasickom režime pre deti MŠ, ročníky 1-4 a zamestnancov.

      Spustili sme elektronické prihlasovanie a odhlasovanie stravy. Stlačením tlačidla "prihlásiť" alebo "odhlásiť" pri jedálnom lístku sa môže žiak odhlásiť z obeda alebo opätovne na obed prihlásiť najneskôr do 8.00 hod. rána ako je zvykom doteraz. 

      Všetci žiaci 1. - 4. ročníka, ktorí sa predtým stravovali, sú na stravu prihlásení automaticky, preto prosíme tých, ktorí sa prezenčného vyučovania nezúčastnia, aby sa zo stravy odhlásili sami. 

      Všetky hygienicko-protiepidemiologické opatrenia zostávajú v platnosti:

      - do MŠ, resp. ZŠ nemôže nastúpiť dieťa, resp. žiak s príznakmi akéhokoľvek ochorenia - zvýšená telesná teplota, kašeľ, zracanie, hnačka, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest...;

      - pri vstupe do všetkých priestorov školy je potrebné použiť dezinfekciu;

      - v priestoroch školy a školských zariadení je povinné nosenie rúška;

      - taktiež sú rúška povinné pre deti materskej školy v spoločných priestoroch - pri príchode do svojej triedy si deti    môžu rúško odložiť;

      V prípade, že je u dieťaťa, resp. žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto informácii bezodkladne informuje triedneho učiteľa a vedenie školy. Ďalej je povinnosťou zákonného zástupcu bezodkladné nahlásenie karantény, pokiaľ bola nariadené všeobecným lekárom alebo príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. V tomto prípade je dieťa vylúčené zo školy. 

     • NÁVRAT DETÍ A ŽIAKOV DO ŠKOLY OD 08.02.2021

     • Vážení  rodičia,

      na základe usmernenia  MŠVVaŠ SR zo dňa  4.2.2021 vám oznamujeme, že sa od 8. februára 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie pre 1. stupeň základnej školy. Tak isto sa obnovuje prevádzka materskej školy a školského klubu detí.

      Pri  obnovení  prezenčného vyučovania na prvom stupni  základnej školy (1. až 4. ročník) ako aj materskej školy  v pondelok 8. 2. 2021 musí mať aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti negatívny  antigénový test alebo negatívny RT-PCR test na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní. 

      Po dohode zriaďovateľa (Obec Nová Bystrica) s riaditeľom školy, v dôsledku časovej tiesne ako aj finančných nákladov spojených so zriadením mobilného odberového miesta sa obce Bystrickej doliny dohodli s primátorom mesta Krásno nad Kysucou o zriadení MOM v Krásne nad Kysucou, ktoré budú zriadené v meste Krásno nad Kysucou a budú pracovať aj cez víkendové dni.

      Odberné miesto č. 1  - pri Dome kultúry (prevádzka dňa 6. a 7. 2. 2021 od 10.00 - 18.00 hod.)

      Odberné miesto č 2 -   pri lekárni (prevádzka dňa 6. a 7. 2. 2021 od 09.00 - 16.00 hod.)

      Odberné miesto č 3. - v priestoroch ZŠ vytvorené pre zamestnancov základných a materských škôl Bystrickej doliny (prevádzka iba v sobotu 6. 2. 2021 od 09.00 - 16.00 hod.)

       Na odberné miesta 2 a 3 nie je potrebné objednávať sa vopred.

                              Ďakujeme za pochopenie....

     • PREVÁDZKA OD 01. 02. 2021

     • Všetci žiaci v tomto týždni naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

      Prevádzka ŠKD a CVČ v budúcom týždni nebude.

      Prevádzka materskej školy bude ďalej pokračovať v rovnakom režime pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu.

     • PREVÁDZKA OD 25. 01. 2021

     • Žiaci 1. aj 2. stupňa v tomto týždni naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

      Prevádzka ŠKD v budúcom týždni nebude.

      Prevádzka materskej školy bude ďalej pokračovať v rovnakom režime pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu.

     • PREVÁDZKA OD 18. 01. 2021

     • Žiaci 1. aj 2. stupňa naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

      Prevádzka ŠKD v budúcom týždni nebude.

      MŠ bude v prevádzke od 18. 01. 2021 pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu a prihlásili sa cez Edupage do MŠ.

      MŠ bude otvorená ako zvyčajne, a to v čase od 6.30 hod. do 16.00 hod.


      Prosíme rodičov, aby nezabudli v pondelok ráno poslať vyhlásenie o bezinfekčnosti a dodržiavať hygienicko-epidemiologické zásady.

       

     • VYUČOVANIE OD 11. 01. 2021

     • Na základe MŠVVaŠ SR Vám oznamujeme, že: 

      1. Žiaci 1. aj 2. stupňa ZŠ sa budú od 11. 01. - 15. 01. 2021 vzdelávať dištančnou        formou.

      2. Prevádzka MŠ a ŠKD v tomto týždni nebude (11. 01. - 15. 01. 2021).

       

      Ďalšie informácie budeme priebežne aktualizovať podľa usmernení MŠVVaŠ SR. 

       

      Infografika - plán otvárania škôl: 

       

     • Aktualizácia opatrení po 2. kole celoplošného testovania

     • V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 704 zo dňa 4. novembra 2020 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 15 zo dňa 29. októbra 2020, vyhlášky č. 16 zo dňa 30. októbra 2020, vyhlášky č. 20 zo dňa 6. novembra 2020 a vyhlášky č. 21 zo dňa 6. novembra 2020 vydáva MŠVVaŠ SR  usmernenie k opatreniam v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť". Spomínané usmernenie si môžte stiahnuť -tu-

      Informácie pre rodičov: 

      1. Ak je dieťa MŠ alebo žiak ZŠ v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka. V prípade žiaka informuje či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej karantény odovzdáva zákonný zástupca triednemu učiteľovi potvrdenie od lekára
      2. V prípade, ak mal žiak pozitívny test, škola postupuje v súlade s odporúčaniami Manuálu MŠVVaŠ SR pre ZŠ a po konzultácii s RÚVZ Čadca, trieda prejde na dištančnú formu vzdelávania na obdobie, ktoré odporučí RÚVZ. Pri návrate žiaka do školy zákonný zástupca predloží triednemu potvrdenie od lekára
      3. Ak má rodič negatívny test, môže vstúpiť do objektu školy a preukáže sa ním poverenému zamestnancovi.
      4. V prípade, že sa rodič nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke alebo čestným vyhlásením v zmysle vyhlášky č. 20 nemôže vstúpiť do priestorov školy (t.j. MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ). V tomto prípade MŠVVaŠ SR odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do školy a MŠ na najbližších 10 kalendárnych dní.  Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka ZŠ, ministerstvo odporúča ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. Žiaci, ktorí už pri prvom kole testovania boli na 5 vyučovacích dní ospravedlnení (z dôvodu, že sa netestovali zákonní zástupcovia) a zároveň splnili odporúčanie absolvovania 10-dňovej karantény, sa môžu v zmysle epidemiologických pravidiel vrátiť do školy, resp. materskej školy. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti. 
      5. Dieťa materskej školy, resp. žiak 1-3 ročníka základnej školy bez obmedzenia veku majú povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate po viac ako troch dňoch predkladajú triednym učiteľom vyhlásenie o bezinfekčnosti. 
      6. Podávať vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti žiaka môžte ako doposiaľ papierovou formou, nové tlačivo si môžete stiahnuť tu  - vyhlásenie o bezinfekčnosti -  alebo elektronicky prostredníctvom Vášho EduPage rodičovského konta, kde Vám ho akceptuje triedny učiteľ. Elektronická forma vyhlásenia o bezinfekčnosti cez edupage plne nahrádza podpísané papierové tlačivo.

      Ďalšie tlačivá na stiahnutie: 

      Vyhlásenie zamestnanca školy

      Vyhlásenie návštevníka

       

       

       

     • Aktualizácia opatrení na škole po celoplošnom testovaní

     •  

      Na základe novej vyhlášky ÚVZ, uznesenia vlády a rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu SR prikladáme niekoľko odpovedí na otázky ohľadom výsledkov testov rodičov i učiteľov.

       

      Ministerstvo školstva nerealizuje testovanie, neurčuje jeho podmienky, jeho organizáciu, podmienky domácej izolácie či povinnosti pri pozitívnom či negatívnom výsledku. Testovanie realizuje rezort obrany a jednotlivé špecifiká upravuje s rezortom zdravotníctva a s ÚVZ. Pri jednotlivých  detailoch odporúčame obrátiť sa na nich a na ich dokumenty.

      Tu sú hlavné dokumenty, z ktorých vychádzame:

       

      Základné princípy:

       

      * Pozitívny človek: Celá  domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

      * Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či  už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

      * Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho           

                  testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o 

                  rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil

                  ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11.

                  november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10

                  dní.

       

      Čiže:

      👉 Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť  musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ. Zákonný zástupca informuje triedneho učiteľa o povinnej izolácii, informuje ho, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nebude zúčastňovať, triedny učiteľ ho bude evidovať ako neprítomného a pri návrate do školy po 10-dňovej povinnej izolácii odovzdá zákonný zástupca potvrdenie od lekára

      👉 Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy a preukáže sa ním poverenému zamestnancovi

      👉 Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní a v prípade ZŠ ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november), resp. informovať triedneho učiteľa, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania

      👉 Ak učiteľ nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ). V tomto prípade možno pracovať z domu, alebo dohodnúť sa na čerpaní dovolenky, náhradnom voľne či pracovnom voľne. Ak ide o zdravotné dôvody, je tu výnimka. Bližšie informácie v sú danej vyhláške.

      👉 Dieťa materskej školy a žiak prvého až štvrtého ročníka, ktorý sa nezúčastnil testovania má povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

       

      Všetky bližšie informácie nájdete aj na webe ministerstva: usmernenie k opatreniam vyplývajúcich z celoplošného testovania

       

      Tlačivá na stiahnutie pre vstup do priestorov školy: 

      vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa/žiaka

      vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

      vyhlásenie zamestnanca školy

       

      GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE PODĽA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA: 

       

       

     • Informácia k organizácii výchovy a vzdelávania

     • od 26. 10. 2020

      Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 23. októbra 2020 Vám oznamujeme že s účinnosťou od 26. 10. 2020: 

      1. sa žiaci 1. - 3. ročníka budú naďalej vzdelávať prezenčnou formou. Od pondelka sa budú vzdelávať     

          prezenčnou formou aj žiaci 4. ročníka. 

      2. žiaci 5. - 9. ročníka budú pokračovať vo vzdelávaní  dištančnou formou. 

      3. MŠ a ŠKD zostáva v prevádzke v rovnakom režime. 

      4. Do odvolania je naďalej prerušená prevádzka CVČ. 

      5. V nadväznosti na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva sa termín

          jesenných prázdnin presúva z 29. a 30. 10 2020 na 30. 10. 2020 a 02. 11. 2020

          plus pribúdajú ďalšie 2 dni, a to  06. 11. a 09. 11.  2020. 

      6. V čase jesenných prázdnin prevádzka MŠ a ŠKD nebude. 

      7. Pedagogickí zamestnanci nastupujú 26. 10. 2020 do práce v klasickom režime. 

      8. Doterajšie pravidlá a hygienicko-epidemiologické opatrenia pri výchove a vzdelávaní zostávajú v platnosti. 

       

      Celé znenie ministra školstva: Rozhodnutie ministra

       

     • Aktualizácia opatrení na škole od 12. 10. 2020

     • Na základe Ústredného krízového štábu a rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu SR zo dňa 11. 10. 2020 s účinnosťou od 12. 10. 2020 sa upravujú opatrenia nasledovne: 

      1. MŠVVaŠ SR výrazne odporúča nosenie rúšok deťom materskej školy. 

      2. Nosenie rúška je povinné nielen pre ročníky 5-9, ale aj pre ročníky 1-4.

      3. Mimoriadne sa prerušuje prevádzka centra voľného času do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie. 

      Doterajšie pravidlá a hygienicko-epidemiologické opatrenia pri výchove a vzdelávaní zostávajú v platnosti. 

       

      Celé znenie ministra školstva: Rozhodnutie ministra školstva

      Najnovšie usmernenia aktualizované 11. 10. 2020 nájdete: 

      Materské školy

      Základné školy

       

     • Usmernenie k aktuálnej epidemiologickej situácii - aktualizácia

     • V nadväznosti na novoprijaté opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR vydalo MŠVVaŠ SR nadstavbu platných opatrení v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami, ktoré nájdete:

      https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-30092020/ 

      https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-3092020/ 

       

      Zároveň chceme upriamiť Vašu pozornosť najmä na:

      1. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb uvedených vo vyššie spomínanom dokumente).

                tlačivo si môžte stiahnuť tu: Vyhlasenie_navstevnika_o_bezinfekcnosti.docx

       

           2. Na komunikáciu externých osôb so školou  budeme využívať dištančný spôsob komunikácie (telefonický,             písomný, mailový a pod.)

               Telefón: 041/4397409 - materská škola

                              041/4397214 - riaditeľ školy + ročníky 1-3

                              041/4397410 - školská jedáleň

                              041/4397212 - zástupkyňa pre ZŠ + ročníky 4-9

                E-mail:   zsmsnb686@gmail.com 

            3. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA:

      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorázové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky  základnej školy s materskou školou  na školský rok 2020/2021.
      • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka ZŠ a dieťaťa MŠ v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak, resp. dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

                tlačivo si môžte stiahnuť tu: Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.docx

      • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.
      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy, resp. materskej školy.

           4. Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR k realizácii záujmovej činnosti v CVČ zo dňa 30. 09. 2020 sa                 krúžková činnosť počas októbra nebude vykonávať. 

               V prípade zmeny Vás budeme včas informovať. 

    • Otvorenie nového školského roka 2020/2021
     • Otvorenie nového školského roka 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      školský rok začne 2. septembra sv. omšou v kostole, po ktorej sa žiaci presunú do školy. 

      Na základe pokynov MŠVVaŠ SR sa neuskutoční slávnostný nástup žiakov, ale žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľkami pôjdu do tried, kde budú informovaní o školskom poriadku, rozvrhu hodín, o dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatreniach v triedach, priestoroch školy a školskej jedálni.

      Rodičia nevstupujú do vnútorných priestorov školy s výnimkou rodičov žiakov 1. ročníka.

      Prostredníctvom školského rozhlasu si všetci vypočujú štátnu hymnu a príhovor riaditeľa školy. 

      Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné vyhlásenie Priloha_c._4_-_Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie Priloha_c._3_-_dotaznik.docx.

      Rodičia taktiež zabezpečia pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, ktoré musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 

      Žiaci pri vstupe do budovy školy absolvujú za prítomnosti povereného zamestnanca ranný zdravotný filter. 

      V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené lchorenie na COVID-19, dieťa bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 

      Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa  zo školy vylúčené.