• PRIJATIE DETÍ DO MŠ

     • Základná škola s materskou školou Nová Bystrica oznamuje, že v školskom roku 2017/2018 sú do MŠ prijaté všetky deti, ktorých rodičia si podali žiadosť o prijatie do MŠ.

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

     •  

      Základná škola s materskou školou, 023 05  Nová Bystrica 686

       

      IČO: 37811436; Tel.: 041/4397214, 4397212; e-mail: zsmsnb@stonline.sk; web: http://zsnovabystrica.edupage.org

       

       

      O Z N A M

       

       

      PODĽA § 150 ODS. 5 ZÁKONA Č. 245/2008 Z. Z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ (ŠKOLSKÝ ZÁKON) A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

      JE DŇA 31. MARCA 2016

      (T.J. PIATOK)

       

       RIADITEĽSKÉ VOĽNO

       

     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Základná škola  s MŠ  Nová Bystrica 686

      oznamuje, že

      Z Á P I S        

      žiakov  na plnenie povinnej školskej dochádzky

                     ZŠ s MŠ Nová Bystrica v školskom roku 2017 / 2018                                                  

      sa uskutoční na základe Zákona č. 245 /2008 Z. z. a VZN Obce Nová Bystrica  

      dňa 26. 04. 2017 (t. j. streda)

      v budove roč. 1 - 4

      v čase od 12,30 hod. - 15,00 hod.

       

      Rodičia prídu na zápis s dieťaťom a so sebou prinesú :

      ·       občiansky preukaz

      ·       rodný list dieťaťa

      ·       informáciu o zaradení žiaka do zdravotnej poisťovne

      V prípade odkladu povinnej školskej dochádzky : žiadosť rodiča, potvrdenie pediatra, doporučenie z pedagogicko-psychologickej poradne

       

                                                                    Ing. Miroslav Pavelek, riaditeľ ZŠ s MŠ

     • DARUJTE 2 % Z DANE NAŠEJ ŠKOLE

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      venujte 2% z Vašich daní Základnej škole s materskou školou Nová Bystrica 686.

      Vaše 2% využijeme na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu zakúpením nových učebných pomôcok.

      Pokiaľ sa rozhodnete venovať 2 % z dane, najneskôr do 25. 04. 2018 pošlite, resp. osobne doručte Potvrdenie spolu s Vyhlásením o poukázaní 2 % dane ZŠ s MŠ Nová Bystrica 686, ktoré škola hromadne doručí na daňový úrad.

      Zároveň, kvôli vyčleneniu finančných prostriedkov pre našu školu z Nadácie Spoločne pre región, prosíme všetkých, ktorí prispeli 2 %, aby odovzdali prefotené strany z daňového priznania typu B 1. a 10. stranu a z typu A 1. a 5. stranu.

      Ďakujeme. 

      Skrátený postup krokov, ako venovať 2 % zo zaplatenej dane na verejnoprospešné aktivity:

      Právnické osoby:

      V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

      IČO: 37900706; právna forma: nadácia; Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región; Sídlo, Ulica: Framborská, Číslo: 12; PSČ: 010 01; Obec: Žilina

      Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo

      Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

      V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

      IČO: 37900706; právna forma: nadácia; Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región; Sídlo, Ulica: Framborská, Číslo: 12; PSČ: 010 01; Obec: Žilina

      Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo

      Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov:

      Do 15. 02. 2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

      Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

      Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane.

      Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia. Údaje o prijímateľovi sú vpísané do tlačiva.