• Domáce samotestovanie AGsamotestami

     • Vážení rodičia, ktorí ste prejavíli záujem o domáce samotestovanie žiakov, 

      v školskom semafore MŠVVaŠ SR odporúča testovať žiakov AGsamotestami v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy. 

      Vykonanie samotestu potvrdzujte škole prostredníctvom edupage (v sekcii žiadosti/vyhlásenia) - Domáci AG samotest - oznámenie o použítí, kde vyplníte dátum vykonania testu. Výsledok samotestu oznamujete len v prípade, že bol žiak pozitívny.

      V prípade pozitívneho výsledku žiak zostáva doma a rodič kontaktuje školu a detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup. 

      Ďakujeme. 

       

     • Bližšie informácie k organizácii školy

      1. Materská škola je v prevádzke od zajtra 02. 09. 2021 celý deň od 6:30 hod. do 16:00 hod.
      2. Školský klub detí bude v prevádzke od 03. 09. 2021.
      3. Školská jedáleň varí zajtra iba pre deti materskej školy, pre žiakov až od piatku 03. 09. 2021. V prípade žiakov ZŠ prosíme rodičov o elektronické odhlasovanie z obedov cez edupage, najneskôr do 8:00 hod. 
      4. Všetci žiaci a zamestnanci majú povinnosť počas vyučovania nosiť rúško. Aktuálnu výnimku z povinnosti nosiť rúško, resp. prekrytia horných dýchacích ciest majú deti do 6 rokov a deti v materskej škole.
      5. Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátanie víkendov a sviatkov) "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" žiaka, resp. dieťaťa. Ako už bolo uvedené v predchádzajúcom ozname buď cez edupage alebo formulárom, ktorý si môžte stiahnuť tu: Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx.

      V prípade, že rodič nepredloží vyhlásenie o bezpríznakovosti, sa žiak s výnimkou zeleného okresu, považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, žiak sa umiestni do izolačnej miestnosti a bezodkladne budú kontaktovaní rodičia. 

                Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má nasledovné možnosti: 

      • odoslať ho škole prostredníctvom edupage, 
      • poslať scan "Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti" e-mailom na zsmsnb686@gmail.com

          6. Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť: 

      •  žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe PCR testu, Ag testu, testu  na protilátky)
      •  plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. 

      Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením "Oznámenia o výnimke z karantény",  ktoré môže byť predložené cez edupage, alebo tlačivo si môžte stiahnuť  tu: Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx

                7Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.

      Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť "Potvrdenie o chorobe" od  všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. 

              8. V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť prijaté sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladné nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným  regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu. 

          9. V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred  jeho testovaním. 

         10. Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné  ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. 

       

       

     • Informácie k začiatku školského roka a nástupu detí do školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      školský rok začne 2. septembra sv. omšou v kostole, po ktorej sa žiaci presunú do školy. 

      Rodičia nevstupujú do vnútorných priestorov školy s výnimkou rodičov žiakov 1. ročníka.

      Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré je možné podať cez edupage, v prípade potreby budú k dispozícii vo vstupe do budovy alebo  si môžte tlačivo stiahnuť tu: Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx. Rodič predkladá spomínané vyhlásenie taktiež vždy pri prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac dní vrátane víkendov a sviatkov.

      Rodičia taktiež zabezpečia pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, ktoré musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 

      Žiaci pri vstupe do budovy školy absolvujú za prítomnosti poverených zamestnancov ranný zdravotný filter. 

      V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informujte príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.