• ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Vážení rodičia, 

      na základe § 20 ods. 2, 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a Usmernenia MŠVVaŠ SR k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky sa zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky  na školský rok 2021/2022  uskutoční od 12. 04. 2021 do 30. 04. 2021.

      1Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, preto majú rodičia budúcich prvákov nasledovné možnosti zápisu: 

      a) elektronicky - prostredníctvom online elektronickej prihlášky, ktorá je sprístupnená na stránke školy. Žiadame rodičov, aby prednostne využívali možnosť elektronického zápisu. 

      - elektronická prihláška -

      Pri tomto spôsobe zápisu, po vyplnení online elektronickej prihlášky, nie je potrebné prihlášku vytlačiť a nosiť do školy. Naša škola prihlášky vytlačí a následne Vás budeme kontaktovať na overenie údajov a na podpísanie nami vytlačenej prihlášky. 

       

      b)  osobne - prostredníctvom formuláru prihlášky, ktorú si môžte stiahnuť na stránke našej školy alebo vyzdvihnúť osobne v pracovných dňoch v priestoroch materskej školy alebo kancelárie ekonómky školy (2. poschodie starej budovy školy).

      Prihlaska_na_plnenie_povinnej_skolskej_dochadzky.docx

      V tomto čase môžte taktiež priniesť vypísanú a podpísanú prihlášku  do školy. Podpísanú prihlášku môžte poslať aj e-mailom na zsmsnb686@gmail.com.

      2. Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou doloží písomné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.  

      3. Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (predčasné zaškolenie päťročných detí) - pokiaľ zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasťou žiadosti zákonného zástupcu, resp. prihlášky sú súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

      Rozhodnutie o prijatí - riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí žiaka do školy do 15. júna 2021. 

      4. V prípade, ak dieťa nedosiahne školskú spôsobilosť do šiesteho roka veku, môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. 

      Ak zákonný zástupca základnej škole oznámi, že jeho dieťa nezačne plniť povinnú školskú dochádzku, pretože bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ školy podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov rozhodne o neprijatí žiaka do školy s odôvodnením, že dieťa na základe informácie zákonného zástupcu pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. 

      Informácie pre zákonného zástupcu:

      Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. 

      Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť k zápisu deti, ktoré do 31. augusta v danom roku dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok (podľa § 19 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní - školský zákon).

      Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode (ďalej "spádová škola"),v ktorom má trvalý pobyt, ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. 

      Požiadanie o odklad povinnej školskej dochádzky sa mení. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé, môže rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa písomne požiadať riaditeľa materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

       

     • PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ OD 22. 04. 2021

     •  

      Vážení rodičia, 

      z dôvodu karanténneho opatrenia bude prevádzka materskej školy prerušená od 22. 04. 2021 (t.j. od zajtra) do 05. 05. 2021 vrátane. 

      Ďakujeme za pochopenie. 

     • PREVÁDZKA OD 19. 04. 2021

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/12811:1-A1810 z 12. apríla 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v 8. a 9 ročníku ZŠ. 

      1. Žiaci 8. a 9. ročníka  sa od 19. 04. 2021 vzdelávajú prezenčne, podmienkou je negatívny test žiaka a aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti a zamestnancov školy. Test platí 7 dní. 

      Pri nástupe žiaka do  ZŠ predkladá zákonný zástupca "čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti". Uvedené tlačivo si stiahnite tu: Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_8a_2.stupen.docxPrílohou uvedeného tlačiva sú kópie negatívnych  testov. Bez uvedeného tlačiva nemôže žiak nastúpiť do školy.  Informácia k spracúvaniu osobných údajov: Info_pre_dotknute_osoby.docx.

      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti môžete predložiť aj elektronicky cez Vaše rodičovské konto v edupage.  V prípade, že máte na škole viac detí, je potrebné podať adekvátne Vyhlásenie o bezinfekčnosti za každé dieťa osobitne.

      Pre rodičov, ktorí ešte elektronické vyhlásenie nepodávali je tu postup na podanie elektronického vyhlásenia:

      https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1601

       Žiak  môže nastúpiť do školy:  

      • ak sa preukáže potvrdenením o negatívnom výsledku testu  nie starším ako 7 dní;
      • ak sa jedná o žiaka, ktorý prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní;
      • ak sa žiak preukáže, že mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní  od okamihu vstupu. 

      Školská dochádzka: 

      V prípade, ak zákonný zástupca alebo žiak neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa žiak nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola bude evidovať neprítomnosť za týchto podmienok: 

      • ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky;
      • ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka. 

           2. Žiaci 1. - 4. ročníka sa naďalej vzdelávajú prezenčne a postupujú podľa riadneho rozvrhu  platného           počas prezenčného vyučovania. 

           3. Prevádzka materskej školy a školského klubu detí prebieha v klasickom režime. 

           4. Žiaci 5. - 7. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa rozvrhu pri dištančnom vzdelávaní. 

           5. Školská jedáleň bude fungovať v klasickom režime.

      Spustili sme elektronické prihlasovanie a odhlasovanie stravy. Stlačením tlačidla "prihlásiť" alebo "odhlásiť" pri jedálnom lístku sa môže žiak odhlásiť z obeda alebo opätovne na obed prihlásiť najneskôr do 8.00 hod. rána ako je zvykom doteraz. 

      Všetci žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí sa predtým stravovali, sú na stravu prihlásení automaticky, preto prosíme tých, ktorí sa prezenčného vyučovania nezúčastnia, aby sa zo stravy odhlásili sami. 

      Všetky hygienicko-protiepidemiologické opatrenia zostávajú v platnosti:

      - do MŠ, resp. ZŠ nemôže nastúpiť dieťa, resp. žiak s príznakmi akéhokoľvek ochorenia - zvýšená telesná teplota, kašeľ, zracanie, hnačka, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest...;

      - pri vstupe do všetkých priestorov školy je potrebné použiť dezinfekciu;

      - v priestoroch školy a školských zariadení je povinné nosenie rúška;

      - taktiež sú rúška povinné pre deti materskej školy v spoločných priestoroch - pri príchode do svojej triedy si deti    môžu rúško odložiť;

      V prípade, že je u dieťaťa, resp. žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto informácii bezodkladne informuje triedneho učiteľa a vedenie školy. Ďalej je povinnosťou zákonného zástupcu bezodkladné nahlásenie karantény, pokiaľ bola nariadené všeobecným lekárom alebo príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. V tomto prípade je dieťa vylúčené zo školy. 

     • OBNOVENIE VYUČOVANIA A TESTOVANIE KLOKTACÍMI TESTAMI ŽIAKOV 8. A 9. ROČNÍKA

     • Vážení rodičia, 

      vzhľadom na to, že sa od 19. 04. 2021 plánuje obnovenie prezenčného vyučovania pre žiakov 8. a 9. ročníka, žiadame Vás, aby ste sledovali našu školskú stránku. Chceme Vás informovať, že v priebehu štvrtku, resp. piatku sa bude v dopoludňajších hodinách uskutočňovať testovanie kloktacími testami. Zisťovanie záujmu o vykonanie kloktacieho testu prebiehalo od 25. 03. 2021 - 30. 03. 2021. 

      Vzhľadom na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení budete informovaní kedy bude testovanie presne prebiehať. 

      Aby sa žiak 8. a 9. ročníka mohol zúčastniť prezenčného vyučovania, potom sa musí dať otestovať žiak a aspoň jeden zákonný zástupca, ktorý s ním žije  v spoločnej domácnosti.  Vyžadovaný test žiakov a zákonných zástupcov platí 7 kalendárnych dní. 

      Na základe Uznesenie vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 a Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 132/2021 z 19. marca 2021 môže žiak  nastúpiť do školy:  

      • ak sa preukáže potvrdenením o negatívnom výsledku testu - pokiaľ žiak nechce ísť na kloktací test, môže sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní;
      • ak sa jedná o žiaka, ktorý prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace;
      • ak sa žiak preukáže, že mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu. 

      V prípade, ak zákonný zástupca alebo žiak neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa žiak nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola bude evidovať neprítomnosť za týchto podmienok: 

      • ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky;
      • ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka. 

       

     • ORGANIZÁCIA VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU OD 12. 04. 2021

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/11929:1-A1810 z 8. apríla 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v materskej škole, základnej škole na prvom stupni a školskom klube detí. 

         1.  Žiaci 1. stupňa sa vzdelávajú prezenčnepodmienkou je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti a zamestnancov školy. Test platí 7 dní. 

      Pri nástupe dieťaťa, resp. žiaka do MŠ, resp. ZŠ predkladá zákonný zástupca "čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti". Uvedené tlačivo si stiahnite tu: Cestne_vyhlasenie_bezinfekcnosti_11a.docxPrílohou uvedeného tlačiva je kópia negatívneho testu. Bez uvedeného tlačiva nemôže dieťa, resp. žiak nastúpiť do školy.  Informácia k spracúvaniu osobných údajov: Informacie_dotknutych_osob.docx

      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti môžete samozrejme predložiť aj elektronicky cez Vaše rodičovské konto v edupage.  V prípade, že máte na škole viac detí, je potrebné podať adekvátne Vyhlásenie o bezinfekčnosti za každé dieťa osobitne.

      Školská dochádzka: 

      V prípade, ak zákonný zástupca neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak v zmysle manuálu MŠVVaŠ SR: 

      - škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu;

      - zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVaR s hlásením o jej zanedbávaní;

      -  zákonný zástupca nemá nárok na tzv. "pandemickú OČR";

       

           2. Prevádzka materskej školy sa od 12. 04. 2021 obnovuje pre všetky deti materskej školy.

           3. Školský klub detí naďalej prebieha v klasickom režime. 

           4. Žiaci 5. - 9. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa rozvrhu pri dištančnom vzdelávaní. 

           5. Školská jedáleň bude fungovať v klasickom režime.

       

      Všetky hygienicko-protiepidemiologické opatrenia zostávajú v platnosti:

      - do MŠ, resp. ZŠ nemôže nastúpiť dieťa, resp. žiak s príznakmi akéhokoľvek ochorenia - zvýšená telesná teplota, kašeľ, zracanie, hnačka, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest...;

      - pri vstupe do všetkých priestorov školy je potrebné použiť dezinfekciu;

      - v priestoroch školy a školských zariadení je pre dospelé osoby povinné nosenie respirátora;

      - rúška sú povinné pre deti materskej školy v spoločných priestoroch - pri príchode do svojej triedy si deti    môžu rúško odložiť;

      - v priestoroch školy a školských zariadení je povinné nosenie rúška aj pre žiakov; 

      V prípade, že je u dieťaťa, resp. žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto informácii  informuje triedneho učiteľa a vedenie školy. Ďalej je povinnosťou zákonného zástupcu bezodkladné nahlásenie karantény, pokiaľ bola nariadené všeobecným lekárom alebo príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. V tomto prípade je dieťa vylúčené zo školy. 

     • PREVÁDZKA OD 07. 04. 2021

     • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:4-A1810 z 30. marca 2021 Vám oznamujeme, že prevádzka od 07. 04. 2021, teda od zajtra bude prebiehať rovnako ako v minulom týždni, teda nasledovne:

      1. Naďalej bude pokračovať prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Avšak z dôvodu voľných kapacít nášho školského zariadenia bude pokračovať prezenčné vyučovanie aj pre ostatných žiakov 1. stupňa.                                                Pri nástupe do školy musí zákonný zástupca predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré  môžte podať elektronicky cez rodičovské konto Edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia, alebo si ho môžete stiahnuť tu: Cestne_vyhlasenie.docx. V platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní.  
      2. V prípade ak sa nechce pretestovať zákonný zástupca, môže žiak ostať na dištančom vzdelávaní a bude mu umožnená ospravedlnená absencia. Dištančné vzdelávanie bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.
      3. ŠKD a Školská jedáleň bude pracovať v bežnom režime. 
      4. Dôrazne upozorňujeme, že MŠ naďalej pokračuje v prevádzke iba pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života. 
      5. Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní. 

      V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

      Prosíme Vás všetkých  o zodpovednosť a prísne dodržiavanie všetkých platných protiepidemiologických opatrení.