• PREVÁDZKA OD 23. 03. 2021

     • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021 a následne rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:3-A1810 z 19. 03. 2021 a po dohode so zriaďovateľom školy a odporúčania krízového štábu obce bude od zajtra pokračovať prezenčné vyučovanie na 1. stupni ZŠ.

      Naďalej bude pokračovať prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Avšak z dôvodu voľných kapacít nášho školského zariadenia bude pokračovať prezenčné vyučovanie aj pre ostatných žiakov 1. stupňa. 

      Pri nástupe do školy musí zákonný zástupca predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré  môžte podať elektronicky cez rodičovské konto Edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia, alebo si ho môžete stiahnuť tu: Cestne_vyhlasenie.docx. V platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní.  

      V prípade ak sa nechce pretestovať zákonný zástupca, môže žiak ostať na dištančom vzdelávaní a bude mu umožnená ospravedlnená absencia. Dištančné vzdelávanie bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.

      ŠKD a Školská jedáleň bude pracovať v bežnom režime. 

      Dôrazne upozorňujeme, že MŠ naďalej pokračuje v prevádzke iba pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života. 

      Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní. 

      V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

      Prosíme Vás všetkých  o zodpovednosť a prísne dodržiavanie všetkých platných protiepidemiologických opatrení. 

     • DARUJTE 2 % Z DANE NAŠEJ ŠKOLE

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      venujte 2% z Vašich daní Základnej škole s materskou školou Nová Bystrica 686.

      Vaše 2% využijeme na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu zakúpením nových učebných pomôcok.

      Pokiaľ sa rozhodnete venovať 2 % z dane, najneskôr do 26. 04. 2021 pošlite, resp. osobne doručte Potvrdenie spolu s Vyhlásením o poukázaní 2 % dane ZŠ s MŠ Nová Bystrica 686, ktoré škola hromadne doručí na daňový úrad.

      Zároveň, kvôli vyčleneniu finančných prostriedkov pre našu školu z Nadácie Spoločne pre región, prosíme všetkých, ktorí prispeli 2 %, aby odovzdali prefotené strany z daňového priznania PO 1. a 12. stranu, z daňového priznania FO typu B 1. a 12. stranu a z typu A 1. a 5. stranu.


      Ďakujeme. 

      Vyhlasenie-o-ZD-2020_editovatelne.pdf

      Potvrdenie-o-ZD-2020_editovatelne.pdf


     • OZNAM

     •  

      V súlade s Usmernením č. RH/2021/00881-6 RÚVZ v Čadci a po dohode so zriaďovateľom školy sa od 15.03.2021 obnoví prevádzka materskej školy pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života. 

      Vážení rodičia detí, ktoré sa prihlásili do  MŠ v čase od 15.3. 2021

      V prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ je potrebné priniesť, prípadne poslať cez Edupage, nasledovné vyhlásenia:

      1. Čestné vyhlásenie rodiča + prefotený negatívny test rodiča alebo platná výnimka (rodičia, kt. prekonali Covid-19 a nedostali od svojho lekára potvrdenie o prekonaní choroby, prinesú pozit. test a v edu page zvolia v čestnom vyhlásení možnosť platná výnimka a prílohu pridajú svoj pozit. test alebo  potvrdenie o prekonaní v trvaní 90 dní)

                Cestne_vyhlasenie(1).docx

      2. Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa

                Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx

      3. Potvrdenie od zamestnávateľa  -  oboch rodičov k nahliadnutiu

      Vážení rodičia,

      dbajte prosím vo zvýšenej miere na protiepidemiologické opatrenia!!!

      Dezinfikujte si ruky pred vstupom do MŠ a noste povinné respirátory!!!

      Nezabudnite v prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ priniesť, resp. poslať cez Edupage, potrebné vypísané vyhlásenia a potvrdenia! (Inak nebude možné prijať Vaše dieťa do MŠ).

      V prípade, ak po Vaše dieťa príde do MŠ iná osoba (rodinný príslušník, sestra, brat, švagor...) je potrebné, aby sa aj táto osoba preukázala platným negatívnym testom.

       

      Žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní. 

      Prevádzka ŠKD je stále prerušená. 

       

       

     • PRERUŠENIE PREZENČNÉHO VYUČOVANIA ŽIAKOV 1. STUPŇA ZŠ OD 09. 03. 2021

     • Vážení rodičia, 

      vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu v obci Vám oznamujeme, že po dohode so zriaďovateľom školy a odporúčania krízového štábu obce sa od 09. 03. 2021, t.j. od zajtra prerušuje prezenčné vyučovanie 1. stupňa (ročníkov 1 - 4) do odvolania. Žiaci 1. stupňa sa budú od zajtra vzdelávať dištančne. 

      Žiaci 2. stupňa sa vzdelávajú dištančne aj naďalej. 

      Prevádzka materskej školy bude naďalej prerušená aj 11. a 12. 03. 2021, t.j. vo štvrtok a piatok. 

      Prevádzka ŠKD a ŠJ bude od zajtra taktiež prerušená. 

       

     • PREZENČNÉ VYUČOVANIE NA 1. STUPNI OD 08. 03. 2021

     • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021 a usmernenia MŠVVaŠ SR pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl bude prezenčné vyučovanie na 1. stupni pokračovať prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Avšak z dôvodu voľných kapacít nášho školského zariadenia bude pokračovať prezenčné vyučovanie aj pre ostatných žiakov 1. stupňa. 

      Pri nástupe do školy musí zákonný zástupca predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré  môžte podať elektronicky cez rodičovské konto Edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia, alebo si ho môžete stiahnuť tu: Cestne_vyhlasenie.docx. V platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní.  

      V prípade ak sa nechce pretestovať zákonný zástupca, môže žiak ostať na dištančom vzdelávaní a bude mu umožnená ospravedlnená absencia. 

      ŠKD a Školská jedáleň bude pracovať v bežnom režime. 

      V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

      Aby sme mohli pokračovať v prezenčnom vyučovacom režime čo najdlhšie, prosíme Vás o zodpovednosť a prísne dodržiavanie všetkých platných protiepidemiologických opatrení. 

      Taktiež Vás prosíme o pravidelné sledovanie našej stránky. V prípade zmeny Vás budeme včas informovať. 

      Rozhodnutie ministra účinné od 08. 03. 2021

      Manuál MŠVVaŠ SR k návratu detí od 08. 03. 2021

      Usmernenie MŠVVaŠ SR

       

       

       

       

       

     • PREVÁDZKA OD 03. 03. 2021

     • Tento týždeň žiaci 1. stupňa pokračujú prezenčnou formou vyučovania ako doteraz. 

      Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní. 

      Prevádzka ŠKD je naďalej v čase od 11:00 hod. do 16:00 hod. 

      Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021 bude prezenčné vyučovanie na 1. stupni pokračovať prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu od 8. marca 2021 do 21. marca 2021. 

      Rozhodnutie MŠVVaŠ SR od 08. 03. 2021