• PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ OD 25. 02. 2021

     • Vážení rodičia, 

      vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 a konzultácie s úradom verejného zdravotníctva a zriaďovateľom je prevádzka materskej školy prerušená od 25. 02. 2021 (t.j. od zajtra) do 10. 03. 2021 vrátane. 

     • PREVÁDZKA OD 22. 02. 2021

     • Prevádzka MŠ a ŠKD  pokračuje v štandardnom režime. 

      Vyučovanie na 1. stupni pokračuje prezenčnou formou podľa platného rozvrhu. 

      Pri nástupe do školy, resp. materskej školy zákonný zástupca  predkladá  „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ a preukazuje sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID 19, príp. výnimke z testovania (na základe Uznesenia vlády SR č.49/2021 Z.z.  bod C/16).  Test zamestnancov a zákonných zástupcov platí sedem kalendárnych dní. Vyššie uvedené čestné vyhlásenie je možné odoslať prostredníctvom edupage alebo vyhlásenie odovzdá rodič pri nástupe dieťaťa do školy triednej učiteľke. (bližšie informácie + tlačivo na stiahnutie)

      Všetky doterajšie pravidlá a hygienicko-epidemiologické opatrenia pri výchove a vzdelávaní zostávajú v platnosti.

      Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní. 

       

     • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov od 08. 02. 2021

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v materskej škole, základnej škole na prvom stupni a školskom klube detí. 

      1. Žiaci 1. stupňa sa vzdelávajú prezenčne, podmienkou je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti a zamestnancov školy. Test platí 7 dní. 

      Pri nástupe dieťaťa, resp. žiaka do MŠ, resp. ZŠ predkladá zákonný zástupca "čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti". Uvedené tlačivo si stiahnite tu: Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docxPrílohou uvedeného tlačiva je kópia negatívneho testu. Bez uvedeného tlačiva nemôže dieťa, resp. žiak nastúpiť do školy.  Informácia k spracúvaniu osobných údajov: Informacie_k_pravam_dotknutych_osob.docx

      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti môžete predložiť aj elektronicky cez Vaše rodičovské konto v edupage.  V prípade, že máte na škole viac detí, je potrebné podať adekvátne Vyhlásenie o bezinfekčnosti za každé dieťa osobitne.

      Postup na podanie elektronické vyhlásenia:

      https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1595

      Školská dochádzka: 

      V prípade, ak zákonný zástupca neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčasťňovať prezenčného vyučovania, tak v zmysle manuálu MŠVVaŠ SR: 

      - škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu;

      - zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.

      Žiaci 1. - 4. ročníka postupujú podľa riadneho rozvrhu  platného počas prezenčného vyučovania. 

           2. Prevádzka materskej školy a školského klubu detí prebieha v klasickom režime. 

           3. Žiaci 5. - 9. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa rozvrhu pri dištančnom vzdelávaní. 

           4. Školská jedáleň bude fungovať v klasickom režime pre deti MŠ, ročníky 1-4 a zamestnancov.

      Spustili sme elektronické prihlasovanie a odhlasovanie stravy. Stlačením tlačidla "prihlásiť" alebo "odhlásiť" pri jedálnom lístku sa môže žiak odhlásiť z obeda alebo opätovne na obed prihlásiť najneskôr do 8.00 hod. rána ako je zvykom doteraz. 

      Všetci žiaci 1. - 4. ročníka, ktorí sa predtým stravovali, sú na stravu prihlásení automaticky, preto prosíme tých, ktorí sa prezenčného vyučovania nezúčastnia, aby sa zo stravy odhlásili sami. 

      Všetky hygienicko-protiepidemiologické opatrenia zostávajú v platnosti:

      - do MŠ, resp. ZŠ nemôže nastúpiť dieťa, resp. žiak s príznakmi akéhokoľvek ochorenia - zvýšená telesná teplota, kašeľ, zracanie, hnačka, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest...;

      - pri vstupe do všetkých priestorov školy je potrebné použiť dezinfekciu;

      - v priestoroch školy a školských zariadení je povinné nosenie rúška;

      - taktiež sú rúška povinné pre deti materskej školy v spoločných priestoroch - pri príchode do svojej triedy si deti    môžu rúško odložiť;

      V prípade, že je u dieťaťa, resp. žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto informácii bezodkladne informuje triedneho učiteľa a vedenie školy. Ďalej je povinnosťou zákonného zástupcu bezodkladné nahlásenie karantény, pokiaľ bola nariadené všeobecným lekárom alebo príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. V tomto prípade je dieťa vylúčené zo školy. 

     • NÁVRAT DETÍ A ŽIAKOV DO ŠKOLY OD 08.02.2021

     • Vážení  rodičia,

      na základe usmernenia  MŠVVaŠ SR zo dňa  4.2.2021 vám oznamujeme, že sa od 8. februára 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie pre 1. stupeň základnej školy. Tak isto sa obnovuje prevádzka materskej školy a školského klubu detí.

      Pri  obnovení  prezenčného vyučovania na prvom stupni  základnej školy (1. až 4. ročník) ako aj materskej školy  v pondelok 8. 2. 2021 musí mať aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti negatívny  antigénový test alebo negatívny RT-PCR test na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní. 

      Po dohode zriaďovateľa (Obec Nová Bystrica) s riaditeľom školy, v dôsledku časovej tiesne ako aj finančných nákladov spojených so zriadením mobilného odberového miesta sa obce Bystrickej doliny dohodli s primátorom mesta Krásno nad Kysucou o zriadení MOM v Krásne nad Kysucou, ktoré budú zriadené v meste Krásno nad Kysucou a budú pracovať aj cez víkendové dni.

      Odberné miesto č. 1  - pri Dome kultúry (prevádzka dňa 6. a 7. 2. 2021 od 10.00 - 18.00 hod.)

      Odberné miesto č 2 -   pri lekárni (prevádzka dňa 6. a 7. 2. 2021 od 09.00 - 16.00 hod.)

      Odberné miesto č 3. - v priestoroch ZŠ vytvorené pre zamestnancov základných a materských škôl Bystrickej doliny (prevádzka iba v sobotu 6. 2. 2021 od 09.00 - 16.00 hod.)

       Na odberné miesta 2 a 3 nie je potrebné objednávať sa vopred.

                              Ďakujeme za pochopenie....