• Aktualizácia opatrení po 2. kole celoplošného testovania

     • V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 704 zo dňa 4. novembra 2020 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 15 zo dňa 29. októbra 2020, vyhlášky č. 16 zo dňa 30. októbra 2020, vyhlášky č. 20 zo dňa 6. novembra 2020 a vyhlášky č. 21 zo dňa 6. novembra 2020 vydáva MŠVVaŠ SR  usmernenie k opatreniam v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť". Spomínané usmernenie si môžte stiahnuť -tu-

      Informácie pre rodičov: 

      1. Ak je dieťa MŠ alebo žiak ZŠ v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka. V prípade žiaka informuje či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej karantény odovzdáva zákonný zástupca triednemu učiteľovi potvrdenie od lekára
      2. V prípade, ak mal žiak pozitívny test, škola postupuje v súlade s odporúčaniami Manuálu MŠVVaŠ SR pre ZŠ a po konzultácii s RÚVZ Čadca, trieda prejde na dištančnú formu vzdelávania na obdobie, ktoré odporučí RÚVZ. Pri návrate žiaka do školy zákonný zástupca predloží triednemu potvrdenie od lekára
      3. Ak má rodič negatívny test, môže vstúpiť do objektu školy a preukáže sa ním poverenému zamestnancovi.
      4. V prípade, že sa rodič nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke alebo čestným vyhlásením v zmysle vyhlášky č. 20 nemôže vstúpiť do priestorov školy (t.j. MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ). V tomto prípade MŠVVaŠ SR odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do školy a MŠ na najbližších 10 kalendárnych dní.  Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka ZŠ, ministerstvo odporúča ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. Žiaci, ktorí už pri prvom kole testovania boli na 5 vyučovacích dní ospravedlnení (z dôvodu, že sa netestovali zákonní zástupcovia) a zároveň splnili odporúčanie absolvovania 10-dňovej karantény, sa môžu v zmysle epidemiologických pravidiel vrátiť do školy, resp. materskej školy. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti. 
      5. Dieťa materskej školy, resp. žiak 1-3 ročníka základnej školy bez obmedzenia veku majú povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate po viac ako troch dňoch predkladajú triednym učiteľom vyhlásenie o bezinfekčnosti. 
      6. Podávať vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti žiaka môžte ako doposiaľ papierovou formou, nové tlačivo si môžete stiahnuť tu  - vyhlásenie o bezinfekčnosti -  alebo elektronicky prostredníctvom Vášho EduPage rodičovského konta, kde Vám ho akceptuje triedny učiteľ. Elektronická forma vyhlásenia o bezinfekčnosti cez edupage plne nahrádza podpísané papierové tlačivo.

      Ďalšie tlačivá na stiahnutie: 

      Vyhlásenie zamestnanca školy

      Vyhlásenie návštevníka

       

       

       

     • Aktualizácia opatrení na škole po celoplošnom testovaní

     •  

      Na základe novej vyhlášky ÚVZ, uznesenia vlády a rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu SR prikladáme niekoľko odpovedí na otázky ohľadom výsledkov testov rodičov i učiteľov.

       

      Ministerstvo školstva nerealizuje testovanie, neurčuje jeho podmienky, jeho organizáciu, podmienky domácej izolácie či povinnosti pri pozitívnom či negatívnom výsledku. Testovanie realizuje rezort obrany a jednotlivé špecifiká upravuje s rezortom zdravotníctva a s ÚVZ. Pri jednotlivých  detailoch odporúčame obrátiť sa na nich a na ich dokumenty.

      Tu sú hlavné dokumenty, z ktorých vychádzame:

       

      Základné princípy:

       

      * Pozitívny človek: Celá  domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

      * Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či  už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

      * Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho           

                  testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o 

                  rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil

                  ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11.

                  november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10

                  dní.

       

      Čiže:

      👉 Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť  musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ. Zákonný zástupca informuje triedneho učiteľa o povinnej izolácii, informuje ho, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nebude zúčastňovať, triedny učiteľ ho bude evidovať ako neprítomného a pri návrate do školy po 10-dňovej povinnej izolácii odovzdá zákonný zástupca potvrdenie od lekára

      👉 Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy a preukáže sa ním poverenému zamestnancovi

      👉 Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní a v prípade ZŠ ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november), resp. informovať triedneho učiteľa, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania

      👉 Ak učiteľ nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ). V tomto prípade možno pracovať z domu, alebo dohodnúť sa na čerpaní dovolenky, náhradnom voľne či pracovnom voľne. Ak ide o zdravotné dôvody, je tu výnimka. Bližšie informácie v sú danej vyhláške.

      👉 Dieťa materskej školy a žiak prvého až štvrtého ročníka, ktorý sa nezúčastnil testovania má povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

       

      Všetky bližšie informácie nájdete aj na webe ministerstva: usmernenie k opatreniam vyplývajúcich z celoplošného testovania

       

      Tlačivá na stiahnutie pre vstup do priestorov školy: 

      vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa/žiaka

      vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

      vyhlásenie zamestnanca školy

       

      GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE PODĽA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA: