• Informácia k organizácii výchovy a vzdelávania

     • od 26. 10. 2020

      Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 23. októbra 2020 Vám oznamujeme že s účinnosťou od 26. 10. 2020: 

      1. sa žiaci 1. - 3. ročníka budú naďalej vzdelávať prezenčnou formou. Od pondelka sa budú vzdelávať     

          prezenčnou formou aj žiaci 4. ročníka. 

      2. žiaci 5. - 9. ročníka budú pokračovať vo vzdelávaní  dištančnou formou. 

      3. MŠ a ŠKD zostáva v prevádzke v rovnakom režime. 

      4. Do odvolania je naďalej prerušená prevádzka CVČ. 

      5. V nadväznosti na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva sa termín

          jesenných prázdnin presúva z 29. a 30. 10 2020 na 30. 10. 2020 a 02. 11. 2020

          plus pribúdajú ďalšie 2 dni, a to  06. 11. a 09. 11.  2020. 

      6. V čase jesenných prázdnin prevádzka MŠ a ŠKD nebude. 

      7. Pedagogickí zamestnanci nastupujú 26. 10. 2020 do práce v klasickom režime. 

      8. Doterajšie pravidlá a hygienicko-epidemiologické opatrenia pri výchove a vzdelávaní zostávajú v platnosti. 

       

      Celé znenie ministra školstva: Rozhodnutie ministra

       

     • Aktualizácia opatrení na škole od 12. 10. 2020

     • Na základe Ústredného krízového štábu a rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu SR zo dňa 11. 10. 2020 s účinnosťou od 12. 10. 2020 sa upravujú opatrenia nasledovne: 

      1. MŠVVaŠ SR výrazne odporúča nosenie rúšok deťom materskej školy. 

      2. Nosenie rúška je povinné nielen pre ročníky 5-9, ale aj pre ročníky 1-4.

      3. Mimoriadne sa prerušuje prevádzka centra voľného času do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie. 

      Doterajšie pravidlá a hygienicko-epidemiologické opatrenia pri výchove a vzdelávaní zostávajú v platnosti. 

       

      Celé znenie ministra školstva: Rozhodnutie ministra školstva

      Najnovšie usmernenia aktualizované 11. 10. 2020 nájdete: 

      Materské školy

      Základné školy

       

     • Usmernenie k aktuálnej epidemiologickej situácii - aktualizácia

     • V nadväznosti na novoprijaté opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR vydalo MŠVVaŠ SR nadstavbu platných opatrení v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami, ktoré nájdete:

      https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-30092020/ 

      https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-3092020/ 

       

      Zároveň chceme upriamiť Vašu pozornosť najmä na:

      1. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb uvedených vo vyššie spomínanom dokumente).

                tlačivo si môžte stiahnuť tu: Vyhlasenie_navstevnika_o_bezinfekcnosti.docx

       

           2. Na komunikáciu externých osôb so školou  budeme využívať dištančný spôsob komunikácie (telefonický,             písomný, mailový a pod.)

               Telefón: 041/4397409 - materská škola

                              041/4397214 - riaditeľ školy + ročníky 1-3

                              041/4397410 - školská jedáleň

                              041/4397212 - zástupkyňa pre ZŠ + ročníky 4-9

                E-mail:   zsmsnb686@gmail.com 

            3. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA:

      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorázové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky  základnej školy s materskou školou  na školský rok 2020/2021.
      • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka ZŠ a dieťaťa MŠ v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak, resp. dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

                tlačivo si môžte stiahnuť tu: Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.docx

      • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.
      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy, resp. materskej školy.

           4. Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR k realizácii záujmovej činnosti v CVČ zo dňa 30. 09. 2020 sa                 krúžková činnosť počas októbra nebude vykonávať. 

               V prípade zmeny Vás budeme včas informovať.