• Otvorenie nového školského roka 2020/2021
     • Otvorenie nového školského roka 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      školský rok začne 2. septembra sv. omšou v kostole, po ktorej sa žiaci presunú do školy. 

      Na základe pokynov MŠVVaŠ SR sa neuskutoční slávnostný nástup žiakov, ale žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľkami pôjdu do tried, kde budú informovaní o školskom poriadku, rozvrhu hodín, o dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatreniach v triedach, priestoroch školy a školskej jedálni.

      Rodičia nevstupujú do vnútorných priestorov školy s výnimkou rodičov žiakov 1. ročníka.

      Prostredníctvom školského rozhlasu si všetci vypočujú štátnu hymnu a príhovor riaditeľa školy. 

      Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné vyhlásenie Priloha_c._4_-_Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie Priloha_c._3_-_dotaznik.docx.

      Rodičia taktiež zabezpečia pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, ktoré musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 

      Žiaci pri vstupe do budovy školy absolvujú za prítomnosti povereného zamestnanca ranný zdravotný filter. 

      V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené lchorenie na COVID-19, dieťa bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 

      Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa  zo školy vylúčené.