• BLIŽŠIE INFORMÁCIE K ORGANIZÁCII VYUČOVACIEHO PROCESU V ZŠ POČAS JÚNA

     • Vyučovanie ročníkov 1-4 bude trvať každý deň 4 vyučovacie hodiny, teda budú končiť o 11.00 hod. Žiaci 5. ročníka budú mať 5 vyučovacích hodín a končiť o 11.55 hod. 

      Žiaci prihlásení na stravovanie pôjdu na obed v sprievode pedagogického zamestnanca. V školskej jedálni sa budú riadiť jeho pokynmi a pokynmi zamestnancov školskej jedálne. 

      Žiakov, ktorí sú prihlásení do školského klubu detí,  taktiež odvedie pedagogický zamestnanec a odovzdá ich vychovávateľkám školského klubu. 

      Počas júna budú v prevádzke 2 oddelenia školského klubu detí. 

      Školský klub detí bude v prevádzke od 11.00 hod. - 16.00 hod. 

       

    • NÁVRAT DETÍ DO ŠKOLY
     • NÁVRAT DETÍ DO ŠKOLY

     • 01. 06. 2020

       

      Návrat detí do Základnej školy s materskou školou Nová Bystrica 686

       

      Podľa rozhodnutí a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, schválenia obecným zastupiteľstvom a pokynov zriaďovateľa a riaditeľa školy

      sa základná škola s materskou školou Nová Bystrica 686

      otvára pre deti materskej školy a žiakov prvého až piateho ročníka 01. júna 2020.

       

      Do materskej školy nastúpia deti, ktorých rodičia po telefonickom rozhovore s triednou učiteľkou potvrdili svoju účasť.

      Do základnej školy nastúpia deti, ktorých rodičia prostredníctvom Edupage potvrdili účasť svojho dieťaťa na výchovno – vzdelávacom procese.

       

       Príchod detí a žiakov: 

      Deti materskej školy budú prichádzať do v čase od 6.30 hod. do 7.30 hod.

      POZOR ZMENA!!! 

      MŠ bude v prevádzke do 15.30 hod!!!

       

      Žiaci základnej školy budú prichádzať do v čase od 7.oo hod. do 7.30 hod.

      Po 7.30 hod. sa škola uzamkne.

       

      Žiaci základnej školy:

       

      • Pri prvom príchode do školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni  zákonný zástupca dieťaťa podpíše  vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

              Vyhlásenie si môžete stiahnuť tu:  Vyhlasenie_rodica_akt..docx

      • Žiaci a rodičia sa  nebudú združovať pred vchodom do školy, budú dodržiavať odstup najmenej 2 m od seba.
      • Pred vstupom do budovy im zamestnanci školy najskôr odmerajú bezdotykovým teplomerom teplotu (žiak s teplotou vyššou ako 37,2 nebude môcť vstúpiť do budovy a bude musieť odísť domov).
      • Rodičia žiakov ZŠ nebudú môcť vstúpiť do budovy školy, odovzdajú svoje dieťa zamestnancovi školy.
      • Každý rodič i žiak príde  pred školu v rúšku a bude sa riadiť pokynmi zamestnancov školy.
      • Každý žiak bude mať rúško, v ktorom príde do školy a jedno náhradné rúško v aktovke.
      • Po príchode do budovy školy si každý žiak vydenzifikuje ruky a už bez rúška môže vstúpiť do svojej triedy.
      • V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného nástupcu je aj bezodkladné  nahlásenie karantény, ak bolo dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo ZŠ vylúčené.

       

      Deti materskej školy:

       

      • Dieťa do materskej školy prichádza s osobou, ktorá s dieťaťom žije v jednej domácnosti. V prípade ak tou osobou bude súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.

      • Rodičia a deti sa  nebudú združovať pred vchodom do školy, budú dodržiavať odstup najmenej 2 m od seba.

      • Pri príchode do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni,  zákonný zástupca dieťaťa podpíše  vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      • Pred vstupom do budovy každému dieťaťu zamestnanci MŠ najskôr odmerajú bezdotykovým teplomerom teplotu (dieťa s teplotou vyššou ako 37,2 ℃ nebude môcť vstúpiť do budovy a bude musieť odísť domov) na základe záveru ranného filtra budú môcť vstúpiť do budovy.

        

      • Rodičia budú vstupovať do šatne v rúšku, po dezinfekcii rúk a po jednom. Čas na odovzdanie dieťaťa zamestnancovi MŠ bude max. 10 min.

      • Každé dieťa príde do MŠ v rúšku a v šatni MŠ si ho dá do svojej skrinky, v skrinke bude mať ďalšie náhradné rúško.

      • Dieťa nenosí do MŠ hračky, ani iné predmety z domáceho prostredia.

      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácií informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného nástupcu je aj bezodkladné  nahlásenie karantény, ak bolo dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z MŠ vylúčené.

       

      Odchod detí z MŠ:

      • Rodičia budú vstupovať do šatne v rúšku, po dezinfekcii rúk a   po jednom.

      • Učiteľka odovzdá dieťa osobe, ktorá s dieťaťom žije v jednej domácnosti. V prípade ak tou osobou bude súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.

      • V šatni sa nezdržiavajú.

       

      ŠKD:

      • Rodičia žiakov ŠKD nebudú vstupovať do budovy ZŠ, po telefonickom dohovore im zamestnanec ŠKD privedie dieťa pred vchod  školy.

       

       

       

    • ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV V ŠK. ROKU 2019/2020 - AKTUALIZÁCIA
     • ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV V ŠK. ROKU 2019/2020 - AKTUALIZÁCIA

     • Bližšie informácie pre rodičov ku hodnoteniu a klasifikácii žiakov Základnej školy s materskou školou v Novej  Bystrici počas mimoriadnej situácie

       

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Novej Bystrici  upozorňuje žiakov a rodičov, že obdobie prerušenia vyučovania počas mimoriadnej situácie nie je obdobím školských prázdnin. 

       Vyučovanie prebieha osobitnou formou – vyučovanie na diaľku (edupage, bezkriedy.sk, resp. ďalšie spôsoby po dohode s príslušným učiteľom). Žiaci sú povinní  vypracovávať úlohy, ktoré im zadávajú jednotliví vyučujúci a sú súčasťou ich hodnotenia. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách.

      1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie. Priebežné hodnotenie má individualizovaný charakter, zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada sa na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.

      2. Vyučujúci žiakom na odoslané úlohy poskytujú konštruktívnu spätnú väzbu, pomenujú žiakom chyby, ktoré urobili a navrhnú im postup pri ich odstraňovaní. Pri vyučovaní cez  edupage sa žiakovi poskytuje okamžitá spätná väzba písomne, príp. telefonicky...

      3. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov budú tvoriť známky získané do 13. 03. 2020. V čase prerušeného vyučovania v školách ďalej získava učiteľ podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov z portfólií žiackych prác  a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podklady ďalej tvoria projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

      4. Hodnotená bude aj aktivita žiakov počas plnenia dištančných úloh (prostredníctvom edupage, bezkriedy.sk, atď.) takým istým spôsobom ako pri bežnom vyučovaní. Keďže nie je možné v dištančnej forme vyučovania dosiahnuť optimálne podmienky na hodnotenie, kladieme dôraz na sústavnú aktivitu žiaka, ktorú považujeme za najspravodlivejšie hodnotenie. Považujeme za dôležité a nutné aby žiaci prostredníctvom online vzdelávania reagovali na požiadavky učiteľov. O prípadných objektívnych príčinách (napr.: nevyhovujúce technické podmienky, dostupnosť internetu, problematické aplikácie a pod.) nereagovania na zadané úlohy je zákonný zástupca povinný informovať príslušného učiteľa alebo triedneho učiteľa a dohodnúť si s ním ďalší postup.

      5. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení  vyučujúci zohľadňuje aj sebahodnotenie žiaka.

      6. V čase mimoriadnej situácie sa nebudú realizovať predpísané kontrolné písomné práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.

      7. V prípade, že žiak dosahoval nedostatočné výsledky už pred mimoriadnou situáciou, spôsobenou prerušením vyučovania v školách a zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky vyučovania na diaľku podľa pokynov vyučujúceho, rozhodne pedagogická rada o preskúšaní žiaka pred postupom do vyššieho ročníka.

      Ukončenie stupňa vzdelania:

      1. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy získajú primárne vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“
      2. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy získajú nižšie stredné vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“ V prípade, že by žiakovi deviateho ročníka z objektívnych príčin hrozilo prepadnutie (napr. na polroku mal nedostatočnú z dvoch a viacerých predmetov alebo bol neklasifikovaný), bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka.

      Postup do vyššieho ročníka:

      • V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník. 
      • V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31. 08. 2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.
      • V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky pred začiatkom nasledujúceho školského roka.

       

      Prerokované pedagogickou radou per rollam dňa  17.04.2020

       

                                                                                                    Ing. Miroslav Pavelek, riaditeľ školy

       

       

       

       

       

    • PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
     • PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

     • 30. 04. 2020 - 31. 05. 2020

      Vážení rodičia, 

      prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne od 30. apríla do 31. mája 2020.

      Prijímanie žiadostí  sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, preto majú rodičia nasledovné možnosti odovzdania prihlášky: 

      1. elektronickým formulárom  - prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorá je sprístupnená na stránke školy.        

      Elektronická prihláška

      Žiadame rodičov, aby prednostne využívali možnosť elektronického zápisu. Pri tomto spôsobe prihlásenia, po vyplnení elekronickej prihlášky, nie je potrebné prihlášku vytlačiť a nosiť do školy. Naša škola prihlášky vytlačí a keď to  okolnosti dovolia, budeme Vás kontaktovať na overenie údajov a na podpísanie nami vytlačenej prihlášky

      2. elektronickou formou, prostredníctvom e-mailu oskenovanú alebo napísanú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, aj bez zaručeného elektronického podpisu. Žiadosť pošlite na e-mail zsmsnb@stonline.sk  

      Vzor žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie

      3. osobne - prostredníctvom vyššie uvedenej žiadosti, ktorú si môžete stiahnuť  alebo vyzdvihnúť osobne v kancelárii ekonómky školy (2. poschodie starej budovy školy) za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení  v pracovných dňoch od 8:30 - 11:30 hod.

      V tomto čase taktiež môžte priniesť vypísané a podpísané žiadosti do školy.

      Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje

      a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a 

      b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnýmo-vzdelávacími potrebami. 

      Zákonný zástupca dieťaťta predloží

      a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách. 

      b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

      c) rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy. 

       

      Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením, že dieťa  netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať  na jeho pobyt v MŠ alebo ohrozovať: či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho samotného alebo ostatné detí, ktoré sa na predprimárnom vzdelávaní v MŠ zúčastňujú.

      • Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a očkovaní, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt.
      • Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt.

      Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákon č. 245/2008 Z. z. aj vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. umožňuje, ale neukladá ako povinnosť. Riaditeľ materskej školy vždy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musí zvážiť, či: - na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky (personálne, priestorové, materiálne atď.), - bude schopný po prijatí takéhoto dieťaťa tieto podmienky dodatočne vytvoriť.

       

      Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade s  § 59 zákona č. 245/2008 Z. z., s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. a Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2020/10610:1-A1030

       

      Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

      • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
      • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a
      • s dodatočne odloženým začiatkom plnením povinnej školskej dochádzky.

      Dieťa by malo spĺňať i nasledovné kritéria: základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti: vie sa odlúčiť od matky, nemá plienky, fľašu, cumlík, ​samostatne sa naje lyžicou, napije sa z pohára, použije WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa, reaguje na pokyn dospelého, zrozumiteľne komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku.

      Výnimočne možno do materskej školy možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné).

      Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí
       

      Riaditeľ rozhodne o prijatí alebo neprijatí Vášho dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júla 2020, pokiaľ má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný alebo diagnostický pobyt.