• HODNOTENIE ŽIAKOV
     • HODNOTENIE ŽIAKOV

     • 19. 04. 2020

      Vážení rodičia, milí žiaci, 

      v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 schválila dňa 17. 04. 2020  pedagogická rada pri Základnej škole s materskou školou Nová Bystrica 686 Per rollam hodnotenie jednotlivých predmetov na 1. aj 2. stupni ZŠ nasledovne: 

      1. stupeň ZŠ (ročníky 1-4):

      1. ročník: 

      všetky predmety - slovné hodnotenie

      2. - 4. ročník: 

      Slovenský jazyk a literatúra - klasifikovaný

      Matematika - klasifikovaný

      Prírodoveda - klasifikovaný

      Vlastiveda - klasifikovaný 

      Anglický jazyk - klasifikovaný

      Prvouka - neklasifikovaný

      Informatika - neklasifikovaný

      Výtvarná výchova - neklasifikovaný

      Hudobná výchova - neklasifikovaný

      Telesná a športová výchova - neklasifikovaný

      Náboženská výchova - neklasifikovaný

      Spoločenská výchova - neklasifikovaný

      2. stupeň ZŠ (5. - 9. ročník)

      Slovenský jazyk a literatúra - klasifikovaný

      Anglický jazyk - klasifikovaný

      Nemecký jazyk - klasifikovaný

      Matematika - klasifikovaný 

      Dejepis - klasifikovaný

      Geografia - klasifikovaný

      Fyzika - klasifikovaný

      Biológia - klasifikovaný

      Chémia - klasifikovaný

      Občianská náuka - neklasifikovaný

      Telesná a športová výchova - neklasifikovaný

      Výtvarná výchova - neklasifikovaný

      Hudobná výchova - neklasifikovaný

      Náboženská výchova/Etická výchova - neklasifikovaný

      Informatika - neklasifikovaný 

      Technika - neklasifikovaný

       

      Pozn.: Záverečné hodnotenie sa bude realizovať podľa § 55 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) v z.n.p.:

      1. slovné hodnotenie:

          a) dosiahol veľmi dobré výsledky,

          b) dosiahol dobré výsledky, 

          c) dosiahol uspokojivé výsledky, 

          d) dosiahol neuspokojivé výsledky.

      2. klasifikovanie: 

          a) výborný, 

          b) chválitebný, 

          c) dobrý, 

          d) dostatočný, 

          e) nedostatočný. 

      3. neklasifikovanie: 

          a) absolvoval, 

          b) neabsolvoval. 

       

       

       

    • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • 20. 04. 2020 - 28. 04. 2020

      Vážení rodičia, 

      na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2020/2021  uskutoční od 20. 04. 2020 do 28. 04. 2020.

      1. Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, preto majú rodičia budúcich prvákov nasledovné možnosti zápisu: 

      a) elektronicky - prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorá je sprístupnená na stránke školy. Žiadame rodičov, aby prednostne využívali možnosť elektronického zápisu. 

      Elektronická prihláška

      Pri tomto spôsobe zápisu, po vyplnení elekronickej prihlášky, nie je potrebné prihlášku vytlačiť a nosiť do školy. Naša škola prihlášky vytlačí a keď to  okolnosti dovolia, budeme Vás kontaktovať na overenie údajov a na podpísanie nami vytlačenej prihlášky. 

       

      b)  osobne - prostredníctvom formulára, ktorý si môžte stiahnuť na stránke našej školy alebo vyzdvihnúť osobne v kancelárii ekonómky školy (2. poschodie starej budovy školy) nasledovne: 

             - 22. 04. 2020 -   9.00 - 12.00 hod. 

             - 23. 04. 2020 - 12.30 - 15.00 hod. 

             - 28. 04. 2020 - 13.00 - 16.00 hod. 

      Formular_k_zapisu_do_1._rocnika.rtf

      V tomto čase môžte taktiež priniesť vypísané a podpísané formuláre, resp. žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky  do školy. Pre ďalšie informácie, resp. ak si chcete dohodnúť deň a čas zápisu, kontaktujte nás na zsmsnb@stonline.sk

      2. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania a na každého prváčika bude čakať maličký darček. 

      3. Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rohodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.  

      4. Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky - ak zákonný zástupca požiada o odklad povinnej školskej dochádzky, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebudú pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 

      Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

      5. Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (predčasné zaškolenie päťročných detí) - pokiaľ zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebudú vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 

      Vysetrenie_skolskej_sposobilosti_info_od_CPPPaP_Cadca.docx

      Rozhodnutie o prijatí - v prípade, že bude mať riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. 

      V prípade, pokiaľ riaditeľ školy nebude mať k dipozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 

       

       

       

       

       

       

    • OZNAM PRE RODIČOV NAŠICH ŠKȎLKÁROV
     • OZNAM PRE RODIČOV NAŠICH ŠKȎLKÁROV

     • 22. 04. 2020 a 23. 04. 2020

      Vážení rodiča detí MŠ, 

      dňa 22. 04. 2020, t.j. streda od 9.00 do 12.00 hod. a

      dňa 23. 04. 2020, t.j. štvrtok od 12.00 do 15.00 hod.

      si prosím príďte do priestorov materskej školy pre veci svojich detí.

      Každý príďte bez detí, s rúškom a v rukaviciach. 

      Ďakujeme.