• PREVÁDZKA MŠ V AUGUSTE

     • Vážení rodičia, 

      po opakovanom zisťovaní záujmu o otvorenie materskej školy počas mesiaca august sa po telefonickom rohovore s rodičmi nenahlásil dostatočný počet detí. 

      Na základe toho sa prevádzka materskej školy v mesiaci august neotvorí. 

      Tešíme sa na Vás v novom školskom roku 2020/2021. 

       

       

     • PREVÁDZKA MŠ V JÚLI 2020 - OZNAM

     • Vážení rodičia, 

      po zisťovaní súčasného záujmu detí prevádzka materskej školy do konca júla 2020 nebude. 

      V prípade priaznivej epidemiologickej situácie na konci mesiaca júl, budú učiteľky MŠ opäť kontaktovať rodičov detí a zisťovať záujem o materskú školu na mesiac august 2020. 

       

     • ROZLÚČKA NAŠICH DEVIATAKOV

     • Vážený pán riaditeľ, vážený pedagogický zbor, milí žiaci, 

       

      dostala som milú úlohu od svojich spolužiakov 9. A povedať pár slov na rozlúčku. Je to dôležitý okamih, na ktorý sme čakali 9 rokov. A ten deň je tu, koniec jednej etapy detstva v školských laviciach našej školy. 

      Pamätám si a určite aj moji spolužiaci, prvý deň, keď nás rodičia viedli s novou aktovkou do školy. Prvý peračník, šlabikár, zošit...  Prvé včeličky v žiackej knižke, ale i prasiatka. Prvé čítanie, písanie, počítanie.. Každý školský rok nás posúval ďalej vďaka Vášmu trpezlivému prístupu k nám. Určite boli chvíle smiechu i zdvihnutého varovnému prstu, ale aj dôverné rozhovory učiteľa a žiaka. Škola nebola iba výchovná, ale boli tu aj výlety, exkurzie, výchovné koncerty a rôzne atrakcie v našej škole. (Mikuláš, vianočná besiedky, Deň matiek...). 

      Všetko prebehlo veľmi rýchlo a je tu posledný deň pre nás. Budeme sa musieť rozlúčiť s našou pani triednou učiteľkou, s našimi spolužiakmi, mladšími kamarátmi, celým pedagogickým zborom. 

      Chceme sa poďakovať za prípravu do života, za to, aby sme dokázali ďalej vykročiť do ďalšej etapy dospelosti, Určite to nebude cesta bez prekážok, no dúfame, že budeme mať šťastie aj na stredných školách na tak dobrý pedagogický zbor, ktorý bude mať s nami trpezlivosť a pochopenie ako vy. 

      Chcela by som sa poďakovať za nás všetkých, ak by som mohla, aj k Vám pridať pani kuchárky, vychovávateľky, pani upratovačky... Pretože všetci ste nám vytvorili školský domov. Všetci Vám ďakujeme za trpezlivosť, ochotu pomôcť, priateľský prístup, ale i napomenutie. 

      No a nesmiem zabudnúť na našu Katku, ktorá tu už nie je medzi nami, ale je v našich srdciach stále. A určite dáva na nás pozor z hora. Nakoniec príhovoru poprosím minútou ticha si uctiť jej pamiatku. 

      Ešte raz nám zazvoní školský zvonček, poslednýkrát budeme sedieť v našich laviciach a užívať si svoju triedu. 

      Ak môžem, chcela by som použiť jednu frázu, ktorá asi vystihne veľa: "Život je ako hodina matematiky. Riešiš zadanie, zistíš, že je zle. Chceš opraviť. Neskoro, zvoní."

      A je to tu, koniec. A preto jedno veľké ďakujem, ktoré je zo srdca pre Vás. Budete nám chýbať, ale verím, že aj my Vám. Náš smiech, naše výmysly, rozumy, naše múdrosti. Proste my, 9. A. 

      Ďakujem a poprosím o minútu ticha za našu spolužiačku Katku. 

       

     • INFORMÁCIE K PREVÁDZKE MŠ

     • Na základe súčasného epidemiologického vývoja prevádzka materskej školy počas letných prázdnin nebude. 

      V prípade priaznivej situácie budete včas informovaní o obnovení činnosti MŠ. 

      Zajtra, 30. 06. 2020, je prevádzka MŠ nezmenená,

      t.j. do 15,30 hod. 

       

    • INFORMÁCIE K ORGANIZÁCII VYUČOVANIA 29. - 30. 6. 2020
     • INFORMÁCIE K ORGANIZÁCII VYUČOVANIA 29. - 30. 6. 2020

     • Na základe opatrenia Okresného úradu v Čadci, odboru krízového riadenia zo dňa 26. 06. 2020 bude prebiehať prevádzka školy nasledovne: 

      Pondelok (29. 06. 2020): 

      - MŠ bude fungovať tradične s rešpektovaním známych epidemiologicko-hygienických opatrení.

      - 1. stupeň ZŠ bude mať vyučovanie od 7,30 hod - 10,00 hod. Potom pôjdu prihlásení žiaci na obed a do ŠKD, ktorý bude fungovať od 10,00 hod, ostatní žiaci pôjdu domov. 

      - 2. stupeň ZŠ sa bude vyučovať od 7,30 hod - 11,00 hod., prihlásení žiaci pôjdu na obed a domov. 

      Utorok (30. 06. 2020):

      Sv. omša bude o 7,30 hod. v kostole, po jej skončení  pôjdu žiaci priamo do svojich tried, kde im bude slávnostne odovzdané vysvedčenie za školský rok 2019/2020. ŽIaci si budú preberať vysvedčenia s rúškami na tvári v čase od 8,30 hod. - 9,30 hod. a následne pôjdu domov. 

      Akékoľvek zmeny v organizácii školy počas letných prázdnin budú priebežne zverejńované na web stránke školy alebo prostredníctvom edupage.

     • Organizácia vyučovania od 22. 06. 2020

     • MŠVVaŠ SR vydalo usmernenie o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania na základných školách a školských zariadeniach od 22. 06. 2020. 

      V súlade s týmto usmernením zriaďovateľ Obec Nová Bystrica obnovil vyučovanie pre 6-9  ročník. 

      Žiaci 6-9 ročníka budú mať každý deň 5 vyučovacích hodín a končiť o 11.55 hod. 

      Prevádzka školy a vyučovanie ostatných ročníkov zostávajú nezmenené, takisto ostávajú v platnosti aj  všetky epidemiologicko-hygienické opatrenia. 

      Pri prvom príchode žiakov 6-9 ročníka do školy zákonný zástupca podpíše vyhlásenie, že jeho dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

      Vyhlásenie si môžte stiahnuť tu: Vyhlasenie.docx

     • BLIŽŠIE INFORMÁCIE K ORGANIZÁCII VYUČOVACIEHO PROCESU V ZŠ POČAS JÚNA

     • Vyučovanie ročníkov 1-4 bude trvať každý deň 4 vyučovacie hodiny, teda budú končiť o 11.00 hod. Žiaci 5. ročníka budú mať 5 vyučovacích hodín a končiť o 11.55 hod. 

      Žiaci prihlásení na stravovanie pôjdu na obed v sprievode pedagogického zamestnanca. V školskej jedálni sa budú riadiť jeho pokynmi a pokynmi zamestnancov školskej jedálne. 

      Žiakov, ktorí sú prihlásení do školského klubu detí,  taktiež odvedie pedagogický zamestnanec a odovzdá ich vychovávateľkám školského klubu. 

      Počas júna budú v prevádzke 2 oddelenia školského klubu detí. 

      Školský klub detí bude v prevádzke od 11.00 hod. - 16.00 hod. 

       

    • NÁVRAT DETÍ DO ŠKOLY
     • NÁVRAT DETÍ DO ŠKOLY

     • 01. 06. 2020

       

      Návrat detí do Základnej školy s materskou školou Nová Bystrica 686

       

      Podľa rozhodnutí a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, schválenia obecným zastupiteľstvom a pokynov zriaďovateľa a riaditeľa školy

      sa základná škola s materskou školou Nová Bystrica 686

      otvára pre deti materskej školy a žiakov prvého až piateho ročníka 01. júna 2020.

       

      Do materskej školy nastúpia deti, ktorých rodičia po telefonickom rozhovore s triednou učiteľkou potvrdili svoju účasť.

      Do základnej školy nastúpia deti, ktorých rodičia prostredníctvom Edupage potvrdili účasť svojho dieťaťa na výchovno – vzdelávacom procese.

       

       Príchod detí a žiakov: 

      Deti materskej školy budú prichádzať do v čase od 6.30 hod. do 7.30 hod.

      POZOR ZMENA!!! 

      MŠ bude v prevádzke do 15.30 hod!!!

       

      Žiaci základnej školy budú prichádzať do v čase od 7.oo hod. do 7.30 hod.

      Po 7.30 hod. sa škola uzamkne.

       

      Žiaci základnej školy:

       

      • Pri prvom príchode do školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni  zákonný zástupca dieťaťa podpíše  vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

              Vyhlásenie si môžete stiahnuť tu:  Vyhlasenie_rodica_akt..docx

      • Žiaci a rodičia sa  nebudú združovať pred vchodom do školy, budú dodržiavať odstup najmenej 2 m od seba.
      • Pred vstupom do budovy im zamestnanci školy najskôr odmerajú bezdotykovým teplomerom teplotu (žiak s teplotou vyššou ako 37,2 nebude môcť vstúpiť do budovy a bude musieť odísť domov).
      • Rodičia žiakov ZŠ nebudú môcť vstúpiť do budovy školy, odovzdajú svoje dieťa zamestnancovi školy.
      • Každý rodič i žiak príde  pred školu v rúšku a bude sa riadiť pokynmi zamestnancov školy.
      • Každý žiak bude mať rúško, v ktorom príde do školy a jedno náhradné rúško v aktovke.
      • Po príchode do budovy školy si každý žiak vydenzifikuje ruky a už bez rúška môže vstúpiť do svojej triedy.
      • V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného nástupcu je aj bezodkladné  nahlásenie karantény, ak bolo dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo ZŠ vylúčené.

       

      Deti materskej školy:

       

      • Dieťa do materskej školy prichádza s osobou, ktorá s dieťaťom žije v jednej domácnosti. V prípade ak tou osobou bude súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.

      • Rodičia a deti sa  nebudú združovať pred vchodom do školy, budú dodržiavať odstup najmenej 2 m od seba.

      • Pri príchode do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni,  zákonný zástupca dieťaťa podpíše  vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      • Pred vstupom do budovy každému dieťaťu zamestnanci MŠ najskôr odmerajú bezdotykovým teplomerom teplotu (dieťa s teplotou vyššou ako 37,2 ℃ nebude môcť vstúpiť do budovy a bude musieť odísť domov) na základe záveru ranného filtra budú môcť vstúpiť do budovy.

        

      • Rodičia budú vstupovať do šatne v rúšku, po dezinfekcii rúk a po jednom. Čas na odovzdanie dieťaťa zamestnancovi MŠ bude max. 10 min.

      • Každé dieťa príde do MŠ v rúšku a v šatni MŠ si ho dá do svojej skrinky, v skrinke bude mať ďalšie náhradné rúško.

      • Dieťa nenosí do MŠ hračky, ani iné predmety z domáceho prostredia.

      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácií informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného nástupcu je aj bezodkladné  nahlásenie karantény, ak bolo dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z MŠ vylúčené.

       

      Odchod detí z MŠ:

      • Rodičia budú vstupovať do šatne v rúšku, po dezinfekcii rúk a   po jednom.

      • Učiteľka odovzdá dieťa osobe, ktorá s dieťaťom žije v jednej domácnosti. V prípade ak tou osobou bude súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.

      • V šatni sa nezdržiavajú.

       

      ŠKD:

      • Rodičia žiakov ŠKD nebudú vstupovať do budovy ZŠ, po telefonickom dohovore im zamestnanec ŠKD privedie dieťa pred vchod  školy.

       

       

       

    • ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV V ŠK. ROKU 2019/2020 - AKTUALIZÁCIA
     • ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV V ŠK. ROKU 2019/2020 - AKTUALIZÁCIA

     • Bližšie informácie pre rodičov ku hodnoteniu a klasifikácii žiakov Základnej školy s materskou školou v Novej  Bystrici počas mimoriadnej situácie

       

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Novej Bystrici  upozorňuje žiakov a rodičov, že obdobie prerušenia vyučovania počas mimoriadnej situácie nie je obdobím školských prázdnin. 

       Vyučovanie prebieha osobitnou formou – vyučovanie na diaľku (edupage, bezkriedy.sk, resp. ďalšie spôsoby po dohode s príslušným učiteľom). Žiaci sú povinní  vypracovávať úlohy, ktoré im zadávajú jednotliví vyučujúci a sú súčasťou ich hodnotenia. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách.

      1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie. Priebežné hodnotenie má individualizovaný charakter, zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada sa na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.

      2. Vyučujúci žiakom na odoslané úlohy poskytujú konštruktívnu spätnú väzbu, pomenujú žiakom chyby, ktoré urobili a navrhnú im postup pri ich odstraňovaní. Pri vyučovaní cez  edupage sa žiakovi poskytuje okamžitá spätná väzba písomne, príp. telefonicky...

      3. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov budú tvoriť známky získané do 13. 03. 2020. V čase prerušeného vyučovania v školách ďalej získava učiteľ podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov z portfólií žiackych prác  a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podklady ďalej tvoria projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

      4. Hodnotená bude aj aktivita žiakov počas plnenia dištančných úloh (prostredníctvom edupage, bezkriedy.sk, atď.) takým istým spôsobom ako pri bežnom vyučovaní. Keďže nie je možné v dištančnej forme vyučovania dosiahnuť optimálne podmienky na hodnotenie, kladieme dôraz na sústavnú aktivitu žiaka, ktorú považujeme za najspravodlivejšie hodnotenie. Považujeme za dôležité a nutné aby žiaci prostredníctvom online vzdelávania reagovali na požiadavky učiteľov. O prípadných objektívnych príčinách (napr.: nevyhovujúce technické podmienky, dostupnosť internetu, problematické aplikácie a pod.) nereagovania na zadané úlohy je zákonný zástupca povinný informovať príslušného učiteľa alebo triedneho učiteľa a dohodnúť si s ním ďalší postup.

      5. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení  vyučujúci zohľadňuje aj sebahodnotenie žiaka.

      6. V čase mimoriadnej situácie sa nebudú realizovať predpísané kontrolné písomné práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.

      7. V prípade, že žiak dosahoval nedostatočné výsledky už pred mimoriadnou situáciou, spôsobenou prerušením vyučovania v školách a zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky vyučovania na diaľku podľa pokynov vyučujúceho, rozhodne pedagogická rada o preskúšaní žiaka pred postupom do vyššieho ročníka.

      Ukončenie stupňa vzdelania:

      1. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy získajú primárne vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“
      2. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy získajú nižšie stredné vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“ V prípade, že by žiakovi deviateho ročníka z objektívnych príčin hrozilo prepadnutie (napr. na polroku mal nedostatočnú z dvoch a viacerých predmetov alebo bol neklasifikovaný), bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka.

      Postup do vyššieho ročníka:

      • V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník. 
      • V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31. 08. 2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.
      • V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky pred začiatkom nasledujúceho školského roka.

       

      Prerokované pedagogickou radou per rollam dňa  17.04.2020

       

                                                                                                    Ing. Miroslav Pavelek, riaditeľ školy

       

       

       

       

       

    • HODNOTENIE ŽIAKOV
     • HODNOTENIE ŽIAKOV

     • 19. 04. 2020

      Vážení rodičia, milí žiaci, 

      v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 schválila dňa 17. 04. 2020  pedagogická rada pri Základnej škole s materskou školou Nová Bystrica 686 Per rollam hodnotenie jednotlivých predmetov na 1. aj 2. stupni ZŠ nasledovne: 

      1. stupeň ZŠ (ročníky 1-4):

      1. ročník: 

      všetky predmety - slovné hodnotenie

      2. - 4. ročník: 

      Slovenský jazyk a literatúra - klasifikovaný

      Matematika - klasifikovaný

      Prírodoveda - klasifikovaný

      Vlastiveda - klasifikovaný 

      Anglický jazyk - klasifikovaný

      Prvouka - neklasifikovaný

      Informatika - neklasifikovaný

      Výtvarná výchova - neklasifikovaný

      Hudobná výchova - neklasifikovaný

      Telesná a športová výchova - neklasifikovaný

      Náboženská výchova - neklasifikovaný

      Spoločenská výchova - neklasifikovaný

      2. stupeň ZŠ (5. - 9. ročník)

      Slovenský jazyk a literatúra - klasifikovaný

      Anglický jazyk - klasifikovaný

      Nemecký jazyk - klasifikovaný

      Matematika - klasifikovaný 

      Dejepis - klasifikovaný

      Geografia - klasifikovaný

      Fyzika - klasifikovaný

      Biológia - klasifikovaný

      Chémia - klasifikovaný

      Občianská náuka - neklasifikovaný

      Telesná a športová výchova - neklasifikovaný

      Výtvarná výchova - neklasifikovaný

      Hudobná výchova - neklasifikovaný

      Náboženská výchova/Etická výchova - neklasifikovaný

      Informatika - neklasifikovaný 

      Technika - neklasifikovaný

       

      Pozn.: Záverečné hodnotenie sa bude realizovať podľa § 55 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) v z.n.p.:

      1. slovné hodnotenie:

          a) dosiahol veľmi dobré výsledky,

          b) dosiahol dobré výsledky, 

          c) dosiahol uspokojivé výsledky, 

          d) dosiahol neuspokojivé výsledky.

      2. klasifikovanie: 

          a) výborný, 

          b) chválitebný, 

          c) dobrý, 

          d) dostatočný, 

          e) nedostatočný. 

      3. neklasifikovanie: 

          a) absolvoval, 

          b) neabsolvoval. 

       

       

       

    • PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
     • PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

     • 30. 04. 2020 - 31. 05. 2020

      Vážení rodičia, 

      prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne od 30. apríla do 31. mája 2020.

      Prijímanie žiadostí  sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, preto majú rodičia nasledovné možnosti odovzdania prihlášky: 

      1. elektronickým formulárom  - prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorá je sprístupnená na stránke školy.        

      Elektronická prihláška

      Žiadame rodičov, aby prednostne využívali možnosť elektronického zápisu. Pri tomto spôsobe prihlásenia, po vyplnení elekronickej prihlášky, nie je potrebné prihlášku vytlačiť a nosiť do školy. Naša škola prihlášky vytlačí a keď to  okolnosti dovolia, budeme Vás kontaktovať na overenie údajov a na podpísanie nami vytlačenej prihlášky

      2. elektronickou formou, prostredníctvom e-mailu oskenovanú alebo napísanú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, aj bez zaručeného elektronického podpisu. Žiadosť pošlite na e-mail zsmsnb@stonline.sk  

      Vzor žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie

      3. osobne - prostredníctvom vyššie uvedenej žiadosti, ktorú si môžete stiahnuť  alebo vyzdvihnúť osobne v kancelárii ekonómky školy (2. poschodie starej budovy školy) za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení  v pracovných dňoch od 8:30 - 11:30 hod.

      V tomto čase taktiež môžte priniesť vypísané a podpísané žiadosti do školy.

      Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje

      a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a 

      b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnýmo-vzdelávacími potrebami. 

      Zákonný zástupca dieťaťta predloží

      a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách. 

      b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

      c) rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy. 

       

      Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením, že dieťa  netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať  na jeho pobyt v MŠ alebo ohrozovať: či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho samotného alebo ostatné detí, ktoré sa na predprimárnom vzdelávaní v MŠ zúčastňujú.

      • Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a očkovaní, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt.
      • Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt.

      Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákon č. 245/2008 Z. z. aj vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. umožňuje, ale neukladá ako povinnosť. Riaditeľ materskej školy vždy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musí zvážiť, či: - na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky (personálne, priestorové, materiálne atď.), - bude schopný po prijatí takéhoto dieťaťa tieto podmienky dodatočne vytvoriť.

       

      Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade s  § 59 zákona č. 245/2008 Z. z., s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. a Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2020/10610:1-A1030

       

      Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

      • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
      • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a
      • s dodatočne odloženým začiatkom plnením povinnej školskej dochádzky.

      Dieťa by malo spĺňať i nasledovné kritéria: základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti: vie sa odlúčiť od matky, nemá plienky, fľašu, cumlík, ​samostatne sa naje lyžicou, napije sa z pohára, použije WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa, reaguje na pokyn dospelého, zrozumiteľne komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku.

      Výnimočne možno do materskej školy možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné).

      Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí
       

      Riaditeľ rozhodne o prijatí alebo neprijatí Vášho dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júla 2020, pokiaľ má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný alebo diagnostický pobyt.

       

    • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • 20. 04. 2020 - 28. 04. 2020

      Vážení rodičia, 

      na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2020/2021  uskutoční od 20. 04. 2020 do 28. 04. 2020.

      1. Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, preto majú rodičia budúcich prvákov nasledovné možnosti zápisu: 

      a) elektronicky - prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorá je sprístupnená na stránke školy. Žiadame rodičov, aby prednostne využívali možnosť elektronického zápisu. 

      Elektronická prihláška

      Pri tomto spôsobe zápisu, po vyplnení elekronickej prihlášky, nie je potrebné prihlášku vytlačiť a nosiť do školy. Naša škola prihlášky vytlačí a keď to  okolnosti dovolia, budeme Vás kontaktovať na overenie údajov a na podpísanie nami vytlačenej prihlášky. 

       

      b)  osobne - prostredníctvom formulára, ktorý si môžte stiahnuť na stránke našej školy alebo vyzdvihnúť osobne v kancelárii ekonómky školy (2. poschodie starej budovy školy) nasledovne: 

             - 22. 04. 2020 -   9.00 - 12.00 hod. 

             - 23. 04. 2020 - 12.30 - 15.00 hod. 

             - 28. 04. 2020 - 13.00 - 16.00 hod. 

      Formular_k_zapisu_do_1._rocnika.rtf

      V tomto čase môžte taktiež priniesť vypísané a podpísané formuláre, resp. žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky  do školy. Pre ďalšie informácie, resp. ak si chcete dohodnúť deň a čas zápisu, kontaktujte nás na zsmsnb@stonline.sk

      2. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania a na každého prváčika bude čakať maličký darček. 

      3. Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rohodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.  

      4. Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky - ak zákonný zástupca požiada o odklad povinnej školskej dochádzky, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebudú pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 

      Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

      5. Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (predčasné zaškolenie päťročných detí) - pokiaľ zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebudú vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 

      Vysetrenie_skolskej_sposobilosti_info_od_CPPPaP_Cadca.docx

      Rozhodnutie o prijatí - v prípade, že bude mať riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. 

      V prípade, pokiaľ riaditeľ školy nebude mať k dipozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 

       

       

       

       

       

       

    • OZNAM PRE RODIČOV NAŠICH ŠKȎLKÁROV
     • OZNAM PRE RODIČOV NAŠICH ŠKȎLKÁROV

     • 22. 04. 2020 a 23. 04. 2020

      Vážení rodiča detí MŠ, 

      dňa 22. 04. 2020, t.j. streda od 9.00 do 12.00 hod. a

      dňa 23. 04. 2020, t.j. štvrtok od 12.00 do 15.00 hod.

      si prosím príďte do priestorov materskej školy pre veci svojich detí.

      Každý príďte bez detí, s rúškom a v rukaviciach. 

      Ďakujeme. 

     • DARUJTE 2 % Z DANE NAŠEJ ŠKOLE

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      venujte 2% z Vašich daní Základnej škole s materskou školou Nová Bystrica 686.

      Vaše 2% využijeme na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu zakúpením nových učebných pomôcok.

      Pokiaľ sa rozhodnete venovať 2 % z dane, najneskôr do 24. 04. 2020 pošlite, resp. osobne doručte Potvrdenie spolu s Vyhlásením o poukázaní 2 % dane ZŠ s MŠ Nová Bystrica 686, ktoré škola hromadne doručí na daňový úrad.

      Zároveň, kvôli vyčleneniu finančných prostriedkov pre našu školu z Nadácie Spoločne pre región, prosíme všetkých, ktorí prispeli 2 %, aby odovzdali prefotené strany z daňového priznania PO 1. a 12. stranu, z daňového priznania FO typu B 1. a 12. stranu a z typu A 1. a 5. stranu.

       

      Ďakujeme. 

       

      Skrátený postup krokov, ako venovať 2 % zo zaplatenej dane na verejnoprospešné aktivity:

       

      Skrateny_postup_darovania.pdf

      vyhlasenie_2020.pdf

      potvrdenie_2020.pdf

       

        

     • OPATRENIA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

     • Od 30. 03. 2020 až do odvolania sa prerušuje školské vyučovanie.

      Pre školský rok 2019/2020 sa ruší  Testovanie-9, ktoré píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.     

      Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. 

      Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

      Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.

      Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.     Taktiež sa nebude vyžadovať potvrdenie od detského lekára. Budú prijímané na adaptačný pobyt. 

      Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.    

      Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.

      O ďalších informáciách Vás budeme priebežne informovať na našej webovej stránke. 

       

     • OZNAM

     • PRERUŠENIE VYUČOVANIA OD 16. 03 - 29. 03. 2020

      Podľa usmernenia ministerky školstva vedy, výskumu a športu SR v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca do 29. marca 2020 vrátane. 

      Úlohy a cvičenia na domácu prípravu budú pedagogickí zamestnanci školy priebežne zadávať žiakom cez edupage.

      Termín prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do  30. apríla 2020. 

      Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl sa uskutoční v pôvodnom termíne, t.j. 1. apríla 2020. 

      O ďalších informáciách Vás budeme priebežne informovať na našej webovej stránke. 

       

     • OZNAM

     • Vážení záujemci o duálne vzdelávanie v spol. Schaeffler Kysuce spol. s r.o.,

      oznamujeme vám, že výberové kolo v spoločnosti Schaeffler Kysuce spol. s r.o. sa odkladá na neurčito.

      O stanovenom termíne budú všetkých záujemcov, ktorí si zaslali prihlášku informovať mailom alebo telefonicky.

      Nakoľko sa výberové kolo odkladá je ešte stále možnosť zasielať prihlášky do duálneho vzdelávania.

      Prihlaska_dual_Schaeffler.pdf​​​​​​​