• PRERUŠENIE PREVÁDZKY 20. 05. 2021

     • Vážení rodičia, 

      oznamujeme Vám, že z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie bude dňa 20. mája 2021, t.j. vo štvrtok prerušená prevádzka materskej školy a zároveň poskytnuté riaditeľské voľno pre všetkých žiakov základnej školy. 

       

     • PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

     • Vážení rodičia, 

       

      prijímanie detí do MŠ na školský rok 2021/2022 sa uskutoční na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

      v termíne od 13. mája do 29. mája 2021. 

      Prijímanie žiadostí  sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, preto majú rodičia nasledovné možnosti odovzdania prihlášky: 

       

      1. elektronickou formou, prostredníctvom e-mailu oskenovanú podpísanú  žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pošlite na e-mail zsmsnb686@gmail.com                                                   Vzor žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie

      2. osobne a to:  

      •  prostredníctvom vyššie uvedenej žiadosti, ktorú si môžete stiahnuť  alebo vyzdvihnúť osobne v   priestoroch MŠ za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení  v pracovných dňoch.
      •  prostredníctvom vlastnej žiadosti, ktorá musí obsahovať meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto  narodenia dieťaťa, adresa trvalého pobytu dieťaťa, rodné číslo dieťaťa, štátna príslušnosť a národnosť  dieťaťa, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu zákonných zástupcov a kontakt na účely komunikácie   zákonných  zástupcov dieťaťa

      V tomto čase taktiež môžte priniesť vypísané a podpísané žiadosti do školy.

      Prílohou žiadosti musí byť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní.

      V prípade vlastnej žiadosti prikladáme  tlačivo, kotré si môžte stiahnuť tu:  Potvrdenie_detskeho_lekara_o_zdravotnom_stave_dietata.docx

       

      V prípade žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do MŠ, zákonný zástupca predloží: 

      - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, 

      - vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a 

      - odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

       

      Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením, že dieťa  netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať  na jeho pobyt v MŠ alebo ohrozovať: či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho samotného alebo ostatné detí, ktoré sa na predprimárnom vzdelávaní v MŠ zúčastňujú.

       

      Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade s  § 59 zákona č. 245/2008 Z. z., o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné. 

      Na predprimárne vzdelávanie:

      • sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, 
      • sa prednostne prijímajú deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
      • ak to kapacitné možnosti MŠ dovolia možno výnimočne do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

      Dieťa by malo spĺňať i nasledovné kritéria: základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti: vie sa odlúčiť od matky, nemá plienky, fľašu, cumlík, ​samostatne sa naje lyžicou, napije sa z pohára, použije WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa, reaguje na pokyn dospelého, zrozumiteľne komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku.

       

      Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí
       

      Riaditeľ rozhodne o prijatí alebo neprijatí Vášho dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna 2021.

       

     • ORGANIZÁCIA VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU OD 03. 05. 2021

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/12811:1-A1810 z 12. apríla 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov  2. stupňa ZŠ. 

      Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. 

      Pri nástupe žiaka do  ZŠ predkladá zákonný zástupca "Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu žiaka" (Príloha č. 8). Uvedené tlačivo si stiahnite tu: Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_ziaka.docx. Vyhlásenie o bezinfekčnosti   predkladá zákonný zástupca aj pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov). 

      Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti môžete predložiť aj elektronicky cez Vaše rodičovské konto v edupage.  

           2. Žiaci 1. - 4. ročníka sa naďalej vzdelávajú prezenčne a postupujú podľa riadneho rozvrhu  platného           počas prezenčného vyučovania. 

           3. Prevádzka materskej školy je prerušená do 05. 05. 2021 vrátane. 

           4. Prevádzka ŠKD bude prebiehať v klasickom režime. 

           5. Školská jedáleň bude fungovať v klasickom režime.

      Spustili sme elektronické prihlasovanie a odhlasovanie stravy. Stlačením tlačidla "prihlásiť" alebo "odhlásiť" pri jedálnom lístku sa môže žiak odhlásiť z obeda alebo opätovne na obed prihlásiť najneskôr do 8.00 hod. rána ako je zvykom doteraz. 

      Všetci žiaci 5. až 7. ročníka, ktorí sa predtým stravovali, sú na stravu prihlásení automaticky, preto prosíme tých, ktorí sa prezenčného vyučovania nezúčastnia, aby sa zo stravy odhlásili sami. 

      Všetky hygienicko-protiepidemiologické opatrenia zostávajú v platnosti:

      - do  ZŠ nemôže nastúpiť  žiak s príznakmi akéhokoľvek ochorenia - zvýšená telesná teplota, kašeľ, zracanie, hnačka, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest...;

      - pri vstupe do všetkých priestorov školy je potrebné použiť dezinfekciu;

      - v priestoroch školy a školských zariadení je povinné nosenie rúška;

      V prípade, že je u dieťaťa, resp. žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto informácii bezodkladne informuje triedneho učiteľa a vedenie školy. Ďalej je povinnosťou zákonného zástupcu bezodkladné nahlásenie karantény, pokiaľ bola nariadené všeobecným lekárom alebo príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. V tomto prípade je dieťa vylúčené zo školy.