• Domáce samotestovanie AGsamotestami

     • Vážení rodičia, ktorí ste prejavíli záujem o domáce samotestovanie žiakov, 

      v školskom semafore MŠVVaŠ SR odporúča testovať žiakov AGsamotestami v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy. 

      Vykonanie samotestu potvrdzujte škole prostredníctvom edupage (v sekcii žiadosti/vyhlásenia) - Domáci AG samotest - oznámenie o použítí, kde vyplníte dátum vykonania testu. Výsledok samotestu oznamujete len v prípade, že bol žiak pozitívny.

      V prípade pozitívneho výsledku žiak zostáva doma a rodič kontaktuje školu a detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup. 

      Ďakujeme. 

       

     • Bližšie informácie k organizácii školy

      1. Materská škola je v prevádzke od zajtra 02. 09. 2021 celý deň od 6:30 hod. do 16:00 hod.
      2. Školský klub detí bude v prevádzke od 03. 09. 2021.
      3. Školská jedáleň varí zajtra iba pre deti materskej školy, pre žiakov až od piatku 03. 09. 2021. V prípade žiakov ZŠ prosíme rodičov o elektronické odhlasovanie z obedov cez edupage, najneskôr do 8:00 hod. 
      4. Všetci žiaci a zamestnanci majú povinnosť počas vyučovania nosiť rúško. Aktuálnu výnimku z povinnosti nosiť rúško, resp. prekrytia horných dýchacích ciest majú deti do 6 rokov a deti v materskej škole.
      5. Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátanie víkendov a sviatkov) "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" žiaka, resp. dieťaťa. Ako už bolo uvedené v predchádzajúcom ozname buď cez edupage alebo formulárom, ktorý si môžte stiahnuť tu: Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx.

      V prípade, že rodič nepredloží vyhlásenie o bezpríznakovosti, sa žiak s výnimkou zeleného okresu, považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, žiak sa umiestni do izolačnej miestnosti a bezodkladne budú kontaktovaní rodičia. 

                Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má nasledovné možnosti: 

      • odoslať ho škole prostredníctvom edupage, 
      • poslať scan "Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti" e-mailom na zsmsnb686@gmail.com

          6. Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť: 

      •  žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe PCR testu, Ag testu, testu  na protilátky)
      •  plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. 

      Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením "Oznámenia o výnimke z karantény",  ktoré môže byť predložené cez edupage, alebo tlačivo si môžte stiahnuť  tu: Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx

                7Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.

      Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť "Potvrdenie o chorobe" od  všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. 

              8. V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť prijaté sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladné nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným  regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu. 

          9. V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred  jeho testovaním. 

         10. Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné  ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. 

       

       

     • Informácie k začiatku školského roka a nástupu detí do školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      školský rok začne 2. septembra sv. omšou v kostole, po ktorej sa žiaci presunú do školy. 

      Rodičia nevstupujú do vnútorných priestorov školy s výnimkou rodičov žiakov 1. ročníka.

      Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré je možné podať cez edupage, v prípade potreby budú k dispozícii vo vstupe do budovy alebo  si môžte tlačivo stiahnuť tu: Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx. Rodič predkladá spomínané vyhlásenie taktiež vždy pri prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac dní vrátane víkendov a sviatkov.

      Rodičia taktiež zabezpečia pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, ktoré musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 

      Žiaci pri vstupe do budovy školy absolvujú za prítomnosti poverených zamestnancov ranný zdravotný filter. 

      V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informujte príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 

       

     • OZNAM PRE RODIČOV DETÍ MŠ

     • Vážení rodičia detí v materskej škole, 

       

      zajtra 31. 08. 2021 o 15.00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie v priestoroch materskej školy. 

      Rodičovské združenie sa uskutoční bez prítomnosti detí. 

      Všetkých Vás prosíme o účasť. 

      Prosíme o dodržiavanie protiepidemiologických opatrení. 

      Ďakujeme. 

     • Bližšie informácie k testovaniu žiakov

     • Vážení rodičia, 

      chceme Vás informovať, že sme na základe manuálu pre fungovanie v školách a školských zariadeniach - Školský semafor spustili dotazníkové prieskumy k testovaniu žiakov. 

      Informácie k  dotazníku ku kloktacím testom: 

      Na začiatku školského roka ministerstvo umožnilo dobrovoľné testovanie žiakov v školách PCR kloktacími testami. Môžu ho využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. 

      Možnosť testovať sa PCR kloktacími testami bude dostupná len na začiatku školského roka. 

      Škola zistí záujem o tento druh testovania do 26. 08. 2021.

      Testovanie kloktacímI PCR testami v škole prebehne od  02. 09. - 05. 09. 2021. Presný dátum upresníme. 

      Výsledok PCR testu bude doručený rodičovi do 72 hodín od zozbierania testov dodávateľom. 

      Informácie k samotestovaniu žiakov Ag testami v domácom prostredí: 

      Možnosť antigénového samotestovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

      Každý žiak školy, ktorého rodič prejaví záujem,  dostane sadu 25 ks testov na domáce samotestovanie a k tomu 25 ks sterilných odberových tyčiniek na výter z prednej časti nosa. 

      Pokiaľ sa rozhodnete využiť možnosť domáceho samotestovania, ministerstvo ho odporúča realizovať 2x do týždňa - v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.

      Škola zistí záujem o tento druh testovania tiež do 26. 08. 2021. 

      Následne škola odovzdá testy rodičom proti podpisu, o presnom termíne distribúcie Vás budeme informovať. 

      Obidva spôsoby testovania sú dobrovoľné a bezplatné. 

       

       

     • Dotácia na stravu od 01. 09. 2021

     • Dňa 1. augusta 2021 nadobudli účinnosť 2 novely zákona o dotáciách k poskytovaniu dotácie na stravu.

      V novom školskom roku 2021/2022 budú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

      - Bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ

      - Doplnená bude nová skupina detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie

      - Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus (napr. ženy na materskej dovolenke alebo na rodičovskom príspevku ako samoživiteľky, invalidní a starobní dôchodcovia, nezamestnaní rodičia a pod).

       

      Dotácia na stravu sa bude poskytovať:

      • na dieťa, ktoré navštevuje alebo a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
      • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti
      • táto skutočnosť sa obci preukazuje čestným vyhlásením o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

      Zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu;

      Za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ

      V tejto súvislosti si dovoľujeme informovať rodičov, ktorých sa to týka, že k poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť na Obecný úrad v Novej Bystrici, resp. ZŠ s MŠ v Novej Bystrici:

      • Potvrdenie z úradu práce, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      • Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
      • Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. Čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť tu: cestne_vyhlasenie_o_neuplatneni_danoveho_zvyhodnenia.doc

      Termín na predloženie vyššie uvedených dokumentov je najneskôr do 10. augusta 2021 na Obecný úrad v Novej Bystrici, resp. ZŠ s MŠ v Novej Bystrici.

       

    • Voľnočasový program na prvý augustový týždeň
     • Voľnočasový program na prvý augustový týždeň

     • Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica 686 pre Vás pripravilo tento voľnočasový program na prvý augustový týždeň:

      1. Turistická vychádzka spojená s opekačkou do Lacha k studničke

           Dňa 02.08.2021 (pondelok)  - Zraz pred ZŠ s MŠ Nová Bystrica 686 o 9:00 hod.

      2. Prázdninová cyklistika do Starej Bystrice

           Dňa: 03.08.2021(utorok) - Zraz pred ZŠ s MŠ Nová Bystrica 686 o 9:00 hod.

      3. Športový poldeň na multifunkčnom ihrisku

           Dňa: 04.08.2021 (streda) - Zraz pred ZŠ s MŠ Nová Bystrica 686 o 9:00 hod.

      4. Turistická vychádzka spojená s opekačkou do Granátovej kolísky

           Dňa 05.08.2021 (štvrtok) - Zraz pred ZŠ s MŠ Nová Bystrica 686 o 9:00 hod.

      5. Prázdninová cyklistika okolo vodnej nádrže Nová Bystrica

           Dňa 06.08.2021 (piatok) - Zraz pred ZŠ s MŠ Nová Bystrica 686 o 9:00 hod.

       

      Tešíme sa na Vás. 

     • PRERUŠENIE PREVÁDZKY 20. 05. 2021

     • Vážení rodičia, 

      oznamujeme Vám, že z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie bude dňa 20. mája 2021, t.j. vo štvrtok prerušená prevádzka materskej školy a zároveň poskytnuté riaditeľské voľno pre všetkých žiakov základnej školy. 

       

     • PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

     • Vážení rodičia, 

       

      prijímanie detí do MŠ na školský rok 2021/2022 sa uskutoční na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

      v termíne od 13. mája do 29. mája 2021. 

      Prijímanie žiadostí  sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, preto majú rodičia nasledovné možnosti odovzdania prihlášky: 

       

      1. elektronickou formou, prostredníctvom e-mailu oskenovanú podpísanú  žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pošlite na e-mail zsmsnb686@gmail.com                                                   Vzor žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie

      2. osobne a to:  

      •  prostredníctvom vyššie uvedenej žiadosti, ktorú si môžete stiahnuť  alebo vyzdvihnúť osobne v   priestoroch MŠ za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení  v pracovných dňoch.
      •  prostredníctvom vlastnej žiadosti, ktorá musí obsahovať meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto  narodenia dieťaťa, adresa trvalého pobytu dieťaťa, rodné číslo dieťaťa, štátna príslušnosť a národnosť  dieťaťa, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu zákonných zástupcov a kontakt na účely komunikácie   zákonných  zástupcov dieťaťa

      V tomto čase taktiež môžte priniesť vypísané a podpísané žiadosti do školy.

      Prílohou žiadosti musí byť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní.

      V prípade vlastnej žiadosti prikladáme  tlačivo, kotré si môžte stiahnuť tu:  Potvrdenie_detskeho_lekara_o_zdravotnom_stave_dietata.docx

       

      V prípade žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do MŠ, zákonný zástupca predloží: 

      - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, 

      - vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a 

      - odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

       

      Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením, že dieťa  netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať  na jeho pobyt v MŠ alebo ohrozovať: či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho samotného alebo ostatné detí, ktoré sa na predprimárnom vzdelávaní v MŠ zúčastňujú.

       

      Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade s  § 59 zákona č. 245/2008 Z. z., o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné. 

      Na predprimárne vzdelávanie:

      • sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, 
      • sa prednostne prijímajú deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
      • ak to kapacitné možnosti MŠ dovolia možno výnimočne do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

      Dieťa by malo spĺňať i nasledovné kritéria: základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti: vie sa odlúčiť od matky, nemá plienky, fľašu, cumlík, ​samostatne sa naje lyžicou, napije sa z pohára, použije WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa, reaguje na pokyn dospelého, zrozumiteľne komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku.

       

      Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí
       

      Riaditeľ rozhodne o prijatí alebo neprijatí Vášho dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna 2021.

       

     • ORGANIZÁCIA VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU OD 03. 05. 2021

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/12811:1-A1810 z 12. apríla 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov  2. stupňa ZŠ. 

      Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. 

      Pri nástupe žiaka do  ZŠ predkladá zákonný zástupca "Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu žiaka" (Príloha č. 8). Uvedené tlačivo si stiahnite tu: Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_ziaka.docx. Vyhlásenie o bezinfekčnosti   predkladá zákonný zástupca aj pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov). 

      Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti môžete predložiť aj elektronicky cez Vaše rodičovské konto v edupage.  

           2. Žiaci 1. - 4. ročníka sa naďalej vzdelávajú prezenčne a postupujú podľa riadneho rozvrhu  platného           počas prezenčného vyučovania. 

           3. Prevádzka materskej školy je prerušená do 05. 05. 2021 vrátane. 

           4. Prevádzka ŠKD bude prebiehať v klasickom režime. 

           5. Školská jedáleň bude fungovať v klasickom režime.

      Spustili sme elektronické prihlasovanie a odhlasovanie stravy. Stlačením tlačidla "prihlásiť" alebo "odhlásiť" pri jedálnom lístku sa môže žiak odhlásiť z obeda alebo opätovne na obed prihlásiť najneskôr do 8.00 hod. rána ako je zvykom doteraz. 

      Všetci žiaci 5. až 7. ročníka, ktorí sa predtým stravovali, sú na stravu prihlásení automaticky, preto prosíme tých, ktorí sa prezenčného vyučovania nezúčastnia, aby sa zo stravy odhlásili sami. 

      Všetky hygienicko-protiepidemiologické opatrenia zostávajú v platnosti:

      - do  ZŠ nemôže nastúpiť  žiak s príznakmi akéhokoľvek ochorenia - zvýšená telesná teplota, kašeľ, zracanie, hnačka, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest...;

      - pri vstupe do všetkých priestorov školy je potrebné použiť dezinfekciu;

      - v priestoroch školy a školských zariadení je povinné nosenie rúška;

      V prípade, že je u dieťaťa, resp. žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto informácii bezodkladne informuje triedneho učiteľa a vedenie školy. Ďalej je povinnosťou zákonného zástupcu bezodkladné nahlásenie karantény, pokiaľ bola nariadené všeobecným lekárom alebo príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. V tomto prípade je dieťa vylúčené zo školy. 

    • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Vážení rodičia, 

      na základe § 20 ods. 2, 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a Usmernenia MŠVVaŠ SR k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky sa zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky  na školský rok 2021/2022  uskutoční od 12. 04. 2021 do 30. 04. 2021.

      1Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, preto majú rodičia budúcich prvákov nasledovné možnosti zápisu: 

      a) elektronicky - prostredníctvom online elektronickej prihlášky, ktorá je sprístupnená na stránke školy. Žiadame rodičov, aby prednostne využívali možnosť elektronického zápisu. 

      - elektronická prihláška -

      Pri tomto spôsobe zápisu, po vyplnení online elektronickej prihlášky, nie je potrebné prihlášku vytlačiť a nosiť do školy. Naša škola prihlášky vytlačí a následne Vás budeme kontaktovať na overenie údajov a na podpísanie nami vytlačenej prihlášky. 

       

      b)  osobne - prostredníctvom formuláru prihlášky, ktorú si môžte stiahnuť na stránke našej školy alebo vyzdvihnúť osobne v pracovných dňoch v priestoroch materskej školy alebo kancelárie ekonómky školy (2. poschodie starej budovy školy).

      Prihlaska_na_plnenie_povinnej_skolskej_dochadzky.docx

      V tomto čase môžte taktiež priniesť vypísanú a podpísanú prihlášku  do školy. Podpísanú prihlášku môžte poslať aj e-mailom na zsmsnb686@gmail.com.

      2. Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou doloží písomné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.  

      3. Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (predčasné zaškolenie päťročných detí) - pokiaľ zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasťou žiadosti zákonného zástupcu, resp. prihlášky sú súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

      Rozhodnutie o prijatí - riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí žiaka do školy do 15. júna 2021. 

      4. V prípade, ak dieťa nedosiahne školskú spôsobilosť do šiesteho roka veku, môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. 

      Ak zákonný zástupca základnej škole oznámi, že jeho dieťa nezačne plniť povinnú školskú dochádzku, pretože bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ školy podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov rozhodne o neprijatí žiaka do školy s odôvodnením, že dieťa na základe informácie zákonného zástupcu pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. 

      Informácie pre zákonného zástupcu:

      Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. 

      Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť k zápisu deti, ktoré do 31. augusta v danom roku dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok (podľa § 19 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní - školský zákon).

      Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode (ďalej "spádová škola"),v ktorom má trvalý pobyt, ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. 

      Požiadanie o odklad povinnej školskej dochádzky sa mení. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé, môže rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa písomne požiadať riaditeľa materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

       

     • PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ OD 22. 04. 2021

     •  

      Vážení rodičia, 

      z dôvodu karanténneho opatrenia bude prevádzka materskej školy prerušená od 22. 04. 2021 (t.j. od zajtra) do 05. 05. 2021 vrátane. 

      Ďakujeme za pochopenie. 

     • PREVÁDZKA OD 19. 04. 2021

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/12811:1-A1810 z 12. apríla 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v 8. a 9 ročníku ZŠ. 

      1. Žiaci 8. a 9. ročníka  sa od 19. 04. 2021 vzdelávajú prezenčne, podmienkou je negatívny test žiaka a aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti a zamestnancov školy. Test platí 7 dní. 

      Pri nástupe žiaka do  ZŠ predkladá zákonný zástupca "čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti". Uvedené tlačivo si stiahnite tu: Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_8a_2.stupen.docxPrílohou uvedeného tlačiva sú kópie negatívnych  testov. Bez uvedeného tlačiva nemôže žiak nastúpiť do školy.  Informácia k spracúvaniu osobných údajov: Info_pre_dotknute_osoby.docx.

      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti môžete predložiť aj elektronicky cez Vaše rodičovské konto v edupage.  V prípade, že máte na škole viac detí, je potrebné podať adekvátne Vyhlásenie o bezinfekčnosti za každé dieťa osobitne.

      Pre rodičov, ktorí ešte elektronické vyhlásenie nepodávali je tu postup na podanie elektronického vyhlásenia:

      https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1601

       Žiak  môže nastúpiť do školy:  

      • ak sa preukáže potvrdenením o negatívnom výsledku testu  nie starším ako 7 dní;
      • ak sa jedná o žiaka, ktorý prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní;
      • ak sa žiak preukáže, že mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní  od okamihu vstupu. 

      Školská dochádzka: 

      V prípade, ak zákonný zástupca alebo žiak neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa žiak nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola bude evidovať neprítomnosť za týchto podmienok: 

      • ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky;
      • ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka. 

           2. Žiaci 1. - 4. ročníka sa naďalej vzdelávajú prezenčne a postupujú podľa riadneho rozvrhu  platného           počas prezenčného vyučovania. 

           3. Prevádzka materskej školy a školského klubu detí prebieha v klasickom režime. 

           4. Žiaci 5. - 7. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa rozvrhu pri dištančnom vzdelávaní. 

           5. Školská jedáleň bude fungovať v klasickom režime.

      Spustili sme elektronické prihlasovanie a odhlasovanie stravy. Stlačením tlačidla "prihlásiť" alebo "odhlásiť" pri jedálnom lístku sa môže žiak odhlásiť z obeda alebo opätovne na obed prihlásiť najneskôr do 8.00 hod. rána ako je zvykom doteraz. 

      Všetci žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí sa predtým stravovali, sú na stravu prihlásení automaticky, preto prosíme tých, ktorí sa prezenčného vyučovania nezúčastnia, aby sa zo stravy odhlásili sami. 

      Všetky hygienicko-protiepidemiologické opatrenia zostávajú v platnosti:

      - do MŠ, resp. ZŠ nemôže nastúpiť dieťa, resp. žiak s príznakmi akéhokoľvek ochorenia - zvýšená telesná teplota, kašeľ, zracanie, hnačka, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest...;

      - pri vstupe do všetkých priestorov školy je potrebné použiť dezinfekciu;

      - v priestoroch školy a školských zariadení je povinné nosenie rúška;

      - taktiež sú rúška povinné pre deti materskej školy v spoločných priestoroch - pri príchode do svojej triedy si deti    môžu rúško odložiť;

      V prípade, že je u dieťaťa, resp. žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto informácii bezodkladne informuje triedneho učiteľa a vedenie školy. Ďalej je povinnosťou zákonného zástupcu bezodkladné nahlásenie karantény, pokiaľ bola nariadené všeobecným lekárom alebo príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. V tomto prípade je dieťa vylúčené zo školy. 

     • OBNOVENIE VYUČOVANIA A TESTOVANIE KLOKTACÍMI TESTAMI ŽIAKOV 8. A 9. ROČNÍKA

     • Vážení rodičia, 

      vzhľadom na to, že sa od 19. 04. 2021 plánuje obnovenie prezenčného vyučovania pre žiakov 8. a 9. ročníka, žiadame Vás, aby ste sledovali našu školskú stránku. Chceme Vás informovať, že v priebehu štvrtku, resp. piatku sa bude v dopoludňajších hodinách uskutočňovať testovanie kloktacími testami. Zisťovanie záujmu o vykonanie kloktacieho testu prebiehalo od 25. 03. 2021 - 30. 03. 2021. 

      Vzhľadom na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení budete informovaní kedy bude testovanie presne prebiehať. 

      Aby sa žiak 8. a 9. ročníka mohol zúčastniť prezenčného vyučovania, potom sa musí dať otestovať žiak a aspoň jeden zákonný zástupca, ktorý s ním žije  v spoločnej domácnosti.  Vyžadovaný test žiakov a zákonných zástupcov platí 7 kalendárnych dní. 

      Na základe Uznesenie vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 a Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 132/2021 z 19. marca 2021 môže žiak  nastúpiť do školy:  

      • ak sa preukáže potvrdenením o negatívnom výsledku testu - pokiaľ žiak nechce ísť na kloktací test, môže sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní;
      • ak sa jedná o žiaka, ktorý prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace;
      • ak sa žiak preukáže, že mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu. 

      V prípade, ak zákonný zástupca alebo žiak neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa žiak nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola bude evidovať neprítomnosť za týchto podmienok: 

      • ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky;
      • ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka. 

       

     • ORGANIZÁCIA VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU OD 12. 04. 2021

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/11929:1-A1810 z 8. apríla 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v materskej škole, základnej škole na prvom stupni a školskom klube detí. 

         1.  Žiaci 1. stupňa sa vzdelávajú prezenčnepodmienkou je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti a zamestnancov školy. Test platí 7 dní. 

      Pri nástupe dieťaťa, resp. žiaka do MŠ, resp. ZŠ predkladá zákonný zástupca "čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti". Uvedené tlačivo si stiahnite tu: Cestne_vyhlasenie_bezinfekcnosti_11a.docxPrílohou uvedeného tlačiva je kópia negatívneho testu. Bez uvedeného tlačiva nemôže dieťa, resp. žiak nastúpiť do školy.  Informácia k spracúvaniu osobných údajov: Informacie_dotknutych_osob.docx

      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti môžete samozrejme predložiť aj elektronicky cez Vaše rodičovské konto v edupage.  V prípade, že máte na škole viac detí, je potrebné podať adekvátne Vyhlásenie o bezinfekčnosti za každé dieťa osobitne.

      Školská dochádzka: 

      V prípade, ak zákonný zástupca neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak v zmysle manuálu MŠVVaŠ SR: 

      - škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu;

      - zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVaR s hlásením o jej zanedbávaní;

      -  zákonný zástupca nemá nárok na tzv. "pandemickú OČR";

       

           2. Prevádzka materskej školy sa od 12. 04. 2021 obnovuje pre všetky deti materskej školy.

           3. Školský klub detí naďalej prebieha v klasickom režime. 

           4. Žiaci 5. - 9. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa rozvrhu pri dištančnom vzdelávaní. 

           5. Školská jedáleň bude fungovať v klasickom režime.

       

      Všetky hygienicko-protiepidemiologické opatrenia zostávajú v platnosti:

      - do MŠ, resp. ZŠ nemôže nastúpiť dieťa, resp. žiak s príznakmi akéhokoľvek ochorenia - zvýšená telesná teplota, kašeľ, zracanie, hnačka, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest...;

      - pri vstupe do všetkých priestorov školy je potrebné použiť dezinfekciu;

      - v priestoroch školy a školských zariadení je pre dospelé osoby povinné nosenie respirátora;

      - rúška sú povinné pre deti materskej školy v spoločných priestoroch - pri príchode do svojej triedy si deti    môžu rúško odložiť;

      - v priestoroch školy a školských zariadení je povinné nosenie rúška aj pre žiakov; 

      V prípade, že je u dieťaťa, resp. žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto informácii  informuje triedneho učiteľa a vedenie školy. Ďalej je povinnosťou zákonného zástupcu bezodkladné nahlásenie karantény, pokiaľ bola nariadené všeobecným lekárom alebo príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. V tomto prípade je dieťa vylúčené zo školy. 

     • PREVÁDZKA OD 07. 04. 2021

     • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:4-A1810 z 30. marca 2021 Vám oznamujeme, že prevádzka od 07. 04. 2021, teda od zajtra bude prebiehať rovnako ako v minulom týždni, teda nasledovne:

      1. Naďalej bude pokračovať prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Avšak z dôvodu voľných kapacít nášho školského zariadenia bude pokračovať prezenčné vyučovanie aj pre ostatných žiakov 1. stupňa.                                                Pri nástupe do školy musí zákonný zástupca predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré  môžte podať elektronicky cez rodičovské konto Edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia, alebo si ho môžete stiahnuť tu: Cestne_vyhlasenie.docx. V platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní.  
      2. V prípade ak sa nechce pretestovať zákonný zástupca, môže žiak ostať na dištančom vzdelávaní a bude mu umožnená ospravedlnená absencia. Dištančné vzdelávanie bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.
      3. ŠKD a Školská jedáleň bude pracovať v bežnom režime. 
      4. Dôrazne upozorňujeme, že MŠ naďalej pokračuje v prevádzke iba pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života. 
      5. Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní. 

      V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

      Prosíme Vás všetkých  o zodpovednosť a prísne dodržiavanie všetkých platných protiepidemiologických opatrení. 

     • PREVÁDZKA OD 23. 03. 2021

     • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021 a následne rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:3-A1810 z 19. 03. 2021 a po dohode so zriaďovateľom školy a odporúčania krízového štábu obce bude od zajtra pokračovať prezenčné vyučovanie na 1. stupni ZŠ.

      Naďalej bude pokračovať prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Avšak z dôvodu voľných kapacít nášho školského zariadenia bude pokračovať prezenčné vyučovanie aj pre ostatných žiakov 1. stupňa. 

      Pri nástupe do školy musí zákonný zástupca predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré  môžte podať elektronicky cez rodičovské konto Edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia, alebo si ho môžete stiahnuť tu: Cestne_vyhlasenie.docx. V platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní.  

      V prípade ak sa nechce pretestovať zákonný zástupca, môže žiak ostať na dištančom vzdelávaní a bude mu umožnená ospravedlnená absencia. Dištančné vzdelávanie bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.

      ŠKD a Školská jedáleň bude pracovať v bežnom režime. 

      Dôrazne upozorňujeme, že MŠ naďalej pokračuje v prevádzke iba pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života. 

      Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní. 

      V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

      Prosíme Vás všetkých  o zodpovednosť a prísne dodržiavanie všetkých platných protiepidemiologických opatrení.